Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A505GT Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505) (Android 11 OS11)


Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-A505GT Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)

Samsung Galaxy A50
Samsung SM-A505GT Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)

Android 11 OS11 firmware

A505GTUBS9CUG4 Android 11 firmware details

AP_A505GTUBS9CUG4_CL21578199_QB41852689_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505GTUBS9CUG4_CL21578199_QB41852689_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS9CUG4_CP19840562_CL21578199_QB41852078_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO9CUG4_CL21938452_QB41852877_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO9CUG4_CL21938452_QB41852877_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS9CUG4_CL21578199_QB41852689_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : a63dc078e4acd9ea9a11da9123dad5c2
A505GTUBS8CUE5 Android 11 firmware details

AP_A505GTUBS8CUE5_CL21059290_QB40309581_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505GTUBS8CUE5_CL21059290_QB40309581_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS8CUE5_CP19246394_CL21059290_QB40309581_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO8CUE5_CL21186443_QB40309455_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO8CUE5_CL21186443_QB40309455_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS8CUE5_CL21059290_QB40309581_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : f8adbdff2c5b59a196b30b315aecf79e
A505GTUBS7CUD3 Android 11 firmware details

AP_A505GTUBS7CUD3_CL21059290_QB39934502_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505GTUBS7CUD3_CL21059290_QB39934502_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS7CUD3_CP19032980_CL21059290_QB39837920_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO7CUC2_CL21186443_QB38648590_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO7CUC2_CL21186443_QB38648590_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS7CUD3_CL21059290_QB39934502_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : cf272fcf80f45c929cc2ee81600e9692
A505GTUBU7CUC6 Android 11 firmware details

AP_A505GTUBU7CUC6_CL21059290_QB39145389_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505GTUBU7CUC6_CL21059290_QB39145389_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU7CUC1_CP18512158_CL21059290_QB39016276_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWB_A505GTOWB7CUC2_CL21235835_QB38779763_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWB_A505GTOWB7CUC2_CL21235835_QB38779763_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU7CUC6_CL21059290_QB39145389_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : ffff60297e84aa636b2f9f1b8e4bd9b9
A505GTUBU7CUC2 Android 11 firmware details

AP_A505GTUBU7CUC2_CL21059290_QB38650365_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_A505GTUBU7CUC2_CL21059290_QB38650365_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU7CUBC_CP18318502_CL21059290_QB38566102_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO7CUC2_CL21186443_QB38648590_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO7CUC2_CL21186443_QB38648590_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU7CUC2_CL21059290_QB38650365_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11)
 • MD5 : 1b83d62d454fdd459e47407c018eca3d

Android 10 Q OS10 firmware

10 QA505GTUBS7BUB1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS7BUB1_CL20187665_QB38263541_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS7BUB1_CL20187665_QB38263541_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS7BUB2_CP18250276_CL20187662_QB38323145_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA7BUB1_CL20607559_QB38265053_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA7BUB1_CL20607559_QB38265053_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS7BUB1_CL20187665_QB38263541_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 94311d38b0f55c436dd44c749acb382e
10 QA505GTUBU5BTL1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBU5BTL1_CL20187665_QB36663415_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBU5BTL1_CL20187665_QB36663415_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU5BTL1_CP17593920_CL20187665_QB36663415_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWT_A505GTOWT5BTL1_CL20607559_QB36906781_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWT_A505GTOWT5BTL1_CL20607559_QB36906781_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU5BTL1_CL20187665_QB36663415_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : e394f11b8337be6cd0b5ddd1f54310e2
10 QA505GTUBS5BTK3 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTK3_CL19164009_QB36046132_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTK3_CL19164009_QB36046132_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTK7_CP17459270_CL19164009_QB36042110_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTI1_CL19530165_QB34034692_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTI1_CL19530165_QB34034692_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTK3_CL19164009_QB36046132_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 027fea86843d70207847c842b528d8df
10 QA505GTUBS5BTJ4 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTJ4_CL19164009_QB35349252_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTJ4_CL19164009_QB35349252_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTJ3_CP17028763_CL19164009_QB34871287_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTI1_CL19530165_QB34034692_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTI1_CL19530165_QB34034692_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTJ4_CL19164009_QB35349252_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : aa439c4b2684138718ef46706532063a
10 QA505GTUBS5BTJ3 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTJ3_CL19164009_QB35403120_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTJ3_CL19164009_QB35403120_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTJ3_CP17028763_CL19164009_QB34871287_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA5BTI1_CL19672034_QB34240255_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA5BTI1_CL19672034_QB34240255_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTJ3_CL19164009_QB35403120_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 7d93b2842930c49e4cc80943e2aa516a
10 QA505GTUBS5BTJ1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTJ1_CL19164009_QB34799601_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTJ1_CL19164009_QB34799601_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTJ3_CP17028763_CL19164009_QB34871287_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTI1_CL19530165_QB34034692_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTI1_CL19530165_QB34034692_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTJ1_CL19164009_QB34799601_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 0e300f65efe68f94816267f18b3dff14
10 QA505GTUBU5BTI3 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBU5BTI3_CL19164009_QB34239488_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBU5BTI3_CL19164009_QB34239488_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU5BTI1_CP16664155_CL19164009_QB33888578_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA5BTI1_CL19672034_QB34240255_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA5BTI1_CL19672034_QB34240255_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU5BTI3_CL19164009_QB34239488_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : e8e6d8d9a59dbe0ecd88db3b9465b0ef
10 QA505GTUBS5BTI2 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTI2_CL18098116_QB34122604_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTI2_CL18098116_QB34122604_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTI2_CP16734024_CL18098116_QB34093037_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWB_A505GTOWB5BTI1_CL18216813_QB34301900_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWB_A505GTOWB5BTI1_CL18216813_QB34301900_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTI2_CL18098116_QB34122604_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 044386de0d6adba4f0403c73a29087dc
10 QA505GTUBS5BTH1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTH1_CL18098116_QB33537567_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTH1_CL18098116_QB33537567_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTH2_CP16507251_CL18098116_QB33443035_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTH1_CL18098116_QB33537567_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : b44c51aefcc49ce6c280147bccc6a3fc
10 QA505GTUBS5BTG1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTG1_CL18098116_QB32844821_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTG1_CL18098116_QB32844821_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTG4_CP16289665_CL18098116_QB32821264_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTG1_CL18098116_QB32844821_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 7f385aa46530cf0c349f45f34102af45
10 QA505GTUBS5BTF1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTF1_CL18098116_QB31765282_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTF1_CL18098116_QB31765282_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTE2_CP15792909_CL18098116_QB30902718_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTF1_CL18098116_QB31765282_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 49ed95e41ce31e24567219da80af486b
10 QA505GTUBS5BTE1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTE1_CL18098116_QB30903381_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTE1_CL18098116_QB30903381_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5BTE2_CP15792909_CL18098116_QB30902718_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA5BTC3_CL18216813_QB29807522_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA5BTC3_CL18216813_QB29807522_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTE1_CL18098116_QB30903381_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 5ccdac4a2e5b82b0993a7206c06f9b32
10 QA505GTUBS5BTD1 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBS5BTD1_CL18098116_QB30529415_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBS5BTD1_CL18098116_QB30529415_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU5BTC4_CP15451642_CL18098116_QB30054246_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5BTD1_CL18098116_QB30529415_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : be72336d5d51ff0224add542667358b6
10 QA505GTUBU5BTC8 Android 10 Q firmware details

AP_A505GTUBU5BTC8_CL18098116_QB30054261_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_A505GTUBU5BTC8_CL18098116_QB30054261_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU5BTC4_CP15451642_CL18098116_QB30054246_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5BTC4_CL18279475_QB29983043_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU5BTC8_CL18098116_QB30054261_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10)
 • MD5 : 47b8c03cce5e37468a125207ea46930e

Android 9.0 Pie OS9 firmware

9.0 pieA505GTUBS5ATC1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS5ATC1_CL17421947_QB29955197_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS5ATC1_CL17421947_QB29955197_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5ATC1_CP15441780_CL17426507_QB29955183_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5ATA2_CL17485276_QB28619697_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5ATA2_CL17485276_QB28619697_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5ATC1_CL17421947_QB29955197_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 3e6ac9adb2b63a3fde5c80bcd8a17d36
9.0 pieA505GTUBS5ATB2 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS5ATB2_CL17421947_QB29091751_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS5ATB2_CL17421947_QB29091751_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5ATB2_CP15077295_CL17421947_QB29091751_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5ATA2_CL17485276_QB28619697_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5ATA2_CL17485276_QB28619697_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5ATB2_CL17421947_QB29091751_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 17694dbeb6ce87ad32f8be30b009deb7
9.0 pieA505GTUBS5ATA2 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS5ATA2_CL17421947_QB28619684_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS5ATA2_CL17421947_QB28619684_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS5ATA2_CP14903865_CL17421947_QB28619684_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5ATA2_CL17485276_QB28619697_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO5ATA2_CL17485276_QB28619697_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS5ATA2_CL17421947_QB28619684_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 437b7c7b3dbc30108b6bff569bc7fa44
9.0 pieA505GTUBU4ASL2 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU4ASL2_CL17421947_QB27935787_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU4ASL2_CL17421947_QB27935787_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU4ASL2_CP14587804_CL17426507_QB27935784_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWB_A505GTOWB4ASL2_CL17534373_QB27912214_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWB_A505GTOWB4ASL2_CL17534373_QB27912214_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU4ASL2_CL17421947_QB27935787_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : d5ad3f8e7a5937dd7a847f0378799922
9.0 pieA505GTUBS4ASK1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS4ASK1_CL16641116_QB27059210_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS4ASK1_CL16641116_QB27059210_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS4ASK1_CP14269157_CL16641116_QB27059190_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO4ASK1_CL16667919_QB26982734_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO4ASK1_CL16667919_QB26982734_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS4ASK1_CL16641116_QB27059210_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : d5ad3f8e7a5937dd7a847f0378799922
9.0 pieA505GTUBS3ASI2 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS3ASI2_CL16641116_QB26128891_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS3ASI2_CL16641116_QB26128891_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU3ASH2_CP13582660_CL16393837_QB25407585_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASH2_CL16667919_QB25426737_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASH2_CL16667919_QB25426737_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS3ASI2_CL16641116_QB26128891_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 068ad8baa32d11c3203a60ea08dd55f3
9.0 pieA505GTUBS3ASI1 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS3ASI1_CL16641116_QB25948753_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS3ASI1_CL16641116_QB25948753_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU3ASH2_CP13582660_CL16393837_QB25407585_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA3ASH2_CL16678110_QB25449839_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA3ASH2_CL16678110_QB25449839_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS3ASI1_CL16641116_QB25948753_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 30f3bce6f342bf5eb4175ac96f1ea526
9.0 pieA505GTUBU3ASH2 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU3ASH2_CL16641116_QB25448924_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU3ASH2_CL16641116_QB25448924_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU3ASH2_CP13582660_CL16393837_QB25407585_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASH2_CL16667919_QB25426737_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASH2_CL16667919_QB25426737_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU3ASH2_CL16641116_QB25448924_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : a734651fd71796b1504c4f7db3818675
9.0 pieA505GTUBU3ASG4 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU3ASG4_CL16393837_QB24956020_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU3ASG4_CL16393837_QB24956020_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU3ASG1_CP13246886_CL16393837_QB24717750_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASG1_CL16390724_QB24683623_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASG1_CL16390724_QB24683623_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU3ASG4_CL16393837_QB24956020_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : b4a96bcd1bd3ae23870ad640cbe47367
9.0 pieA505GTUBU3ASF7 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU3ASF7_CL16294683_QB24545248_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU3ASF7_CL16294683_QB24545248_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU3ASF9_CP13151257_CL16294683_QB24545248_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASF7_CL16332868_QB24545582_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO3ASF7_CL16332868_QB24545582_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU3ASF7_CL16294683_QB24545248_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 6c30d7af97ce63523dd76bff728388fa
9.0 pieA505GTUBS3ASF5 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS3ASF5_CL15891145_QB24523758_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS3ASF5_CL15891145_QB24523758_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS3ASF6_CP13139681_CL15891145_QB24523758_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA3ASF5_CL15942929_QB24523605_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA3ASF5_CL15942929_QB24523605_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS3ASF5_CL15891145_QB24523758_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 72d0e7c0db550e9269f6e5f719024f66
9.0 pieA505GTUBS2ASF3 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBS2ASF3_CL15891145_QB24238641_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBS2ASF3_CL15891145_QB24238641_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXS2ASF4_CP12943524_CL15891145_QB24155685_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA2ASF1_CL15942929_QB24102358_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA2ASF1_CL15942929_QB24102358_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBS2ASF3_CL15891145_QB24238641_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : ade0c69c3efbb3234650d8eda70fc292
9.0 pieA505GTUBU1ASE3 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU1ASE3_CL15970598_QB23769632_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU1ASE3_CL15970598_QB23769632_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU1ASE3_CP12722878_CL15970598_QB23769632_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASF2_CL16051433_QB24158278_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASF2_CL16051433_QB24158278_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU1ASE3_CL15970598_QB23769632_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 1ec4cafc0c0f33d255317b1db47cb88d
9.0 pieA505GTUBU1ASD6 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU1ASD6_CL15891145_QB23404622_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU1ASD6_CL15891145_QB23404622_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU1ASD7_CP12522425_CL15891145_QB23364768_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASD6_CL15913367_QB23404716_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASD6_CL15913367_QB23404716_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU1ASD6_CL15891145_QB23404622_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : a9eade440149f7152e8f2d6c64c5fe8a
9.0 pieA505GTUBU1ASC8 Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU1ASC8_CL15640918_QB22927623_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU1ASC8_CL15640918_QB22927623_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU1ASC8_CP12299227_CL15640918_QB22927623_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASC8_CL15743270_QB22927231_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASC8_CL15743270_QB22927231_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU1ASC8_CL15640918_QB22927623_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : f2370a21284fb901ffbcda74cb1b4cb4
9.0 pieA505GTUBU1ASBE Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU1ASBE_CL15423456_QB22346814_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU1ASBE_CL15423456_QB22346814_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU1ASB9_CP11981553_CL15423456_QB22175210_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWA_A505GTOWA1ASB9_CL15477367_QB22206260_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_A505GTOWA1ASB9_CL15477367_QB22206260_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU1ASBE_CL15423456_QB22346814_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 845a33a240a2d41a9d580527c05c3eaf
9.0 pieA505GTUBU1ASBD Android 9.0 Pie firmware details

AP_A505GTUBU1ASBD_CL15423456_QB22220877_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5
BL_A505GTUBU1ASBD_CL15423456_QB22220877_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A505GDXU1ASB9_CP11981553_CL15423456_QB22175210_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASB9_CL15477367_QB22206260_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_A505GTOWO1ASB9_CL15477367_QB22206260_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • A505GTUBU1ASBD_CL15423456_QB22220877_REV00_user_low_ship_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 845a33a240a2d41a9d580527c05c3eaf

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!
  Purchase
  Samsung SM-A505GT Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)
  Release date:March 5, 2019
  Current version:Android 11 OS11
  Product type:Android
  File format:zip, md5
  Requirements:Samsung SM-A505GT Galaxy A50 2019 TD-LTE EMEA (Samsung A505)
  Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

  Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
   1: Install Samsung usb drivers | download here or here
   2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
   3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
   4: Connect device to PC via a working USB cable.
   5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
   6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

   • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
   • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
   • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
   • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

   7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
   8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
   9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


   Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
   How to check bootloader version?

   How to check bootloader version?

   - From RECOVERY MODE

   Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

   From SETTINGS menu

   Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

   Why do i have to pay?

   Why do i have to pay?
   -No waiting time! You can download file right away.
   -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
   -No expired download links.
   -No Monthly fees, No Submisstion fees!
   -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
   -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

   If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

   Samsung CSC Codes

   Samsung CSC Codes (Full list)

   What is CSC?

   CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

   United States carriers

   - ACG - Nextech / C-Spire
   - ATT - AT&T
   - BST - BST (unknown)
   - CCT - Comcast
   - GCF - GCF (unknown)
   - LRA - Bluegrass Cellular
   - SPR - Sprint (CDMA)
   - TFN - Tracfone branded
   - TMB - T-Mobile
   - USC - USA un
   - VMU - Virgin Mobile USA
   - VZW - Verizon
   - XAA - USA unbranded (default)
   - XAS - XAS (unknown)

   Canada carriers

   - BMC - Bell Mobile
   - BWA - SaskTel
   - CHR - Canada (unknown)
   - ESK - EastLink
   - FMC - Fido Mobile
   - GLW - Globalive Wind Mobile
   - KDO - Koodo Mobile
   - MTB - Belarus
   - RWC - Rogers
   - TLS - Telus
   - VMC - Virgin Mobile
   - VTR - Vidéotron
   - XAC - Canada unbranded (default)

   Global

   - AFG - Afghanistan (AFG)
   - TMC - Algeria (TMC)
   - ARO - Argentina (ARO)
   - ANC - Argentina (ANC)
   - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
   - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
   - XSA - Australia (XSA)
   - OPS - Australia (Optus) (OPS)
   - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
   - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
   - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
   - MOB - Austria (A1) (MOB)
   - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
   - TRG - Austria (Telering) (TRG)
   - SEB - Baltic (SEB)
   - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
   - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
   - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
   - ZTO - Brazil (ZTO)
   - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
   - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
   - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
   - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
   - BGL - Bulgaria (BGL)
   - GBL - Bulgaria (GBL)
   - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
   - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
   - CHO - Chile (CHO)
   - CRC - Chile (CRC)
   - CHL - Chile (Claro) (CHL)
   - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
   - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
   - COO - Colombia (COO)
   - COM - Colombia (Comcel) (COM)
   - COB - Colombia (Movistar) (COB)
   - ICE - Costa Rica (ICE)
   - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
   - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
   - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
   - CYV - Cyprus (CYV)
   - ETL - Czech Republic (ETL)
   - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
   - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
   - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
   - CDR - Dominican Republic (CDR)
   - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
   - ECO - Ecuador (ECO)
   - EBE - Ecuador (EBE)
   - EGY - Egypt (EGY)
   - XEF - France (XEF)
   - BOG - France (Bouygues) (BOG)
   - FTM - France (Orange) (FTM)
   - SFR - France (SFR) (SFR)
   - DBT - Germany (DBT)
   - XEG - Germany (1&1) (XEG)
   - VIA - Germany (O2) (VIA)
   - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
   - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
   - EUR - Greece (EUR)
   - COS - Greece (Cosmote) (COS)
   - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
   - PGU - Guatemala (PGU)
   - TGU - Guatemala (TGU)
   - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
   - XEH - Hungary (XEH)
   - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
   - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
   - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
   - THR - Iran (THR)
   - MID - Iraq (MID)
   - TSI - Ireland (TSI)
   - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
   - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
   - ILO - Israel (ILO)
   - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
   - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
   - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
   - ITV - Italy (ITV)
   - HUI - Italy (H3G) (HUI)
   - TIM - Italy (TIM) (TIM)
   - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
   - WIN - Italy (Wind) (WIN)
   - CWW - Jamaica (CWW)
   - JDI - Jamaica (JDI)
   - AFR - Kenya (AFR)
   - BTC - Libya (BTC)
   - LUX - Luxembourg (LUX)
   - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
   - IUS - Mexico (IUS)
   - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
   - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
   - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
   - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
   - PHN - Netherlands (PHN)
   - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
   - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
   - NZC - New Zealand (NZC)
   - TNZ - New Zealand (TNZ)
   - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
   - NEE - Nordic countries (NEE)
   - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
   - ATO - Open Austria (ATO)
   - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
   - TPA - Panama (TPA)
   - PNG - Papua New Guinea (PNG)
   - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
   - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
   - PET - Peru (PET)
   - SAM - Peru (SAM) (SAM)
   - XEO - Poland (XEO)
   - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
   - PRT - Poland (Play) (PRT)
   - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
   - MEO - Portugal (MEO)
   - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
   - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
   - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
   - PCT - Puerto Rico (PCT)
   - ROM - Romania (ROM)
   - COA - Romania (Cosmote) (COA)
   - ORO - Romania (Orange) (ORO)
   - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
   - WTL - Saudi Arabia (WTL)
   - ACR - Saudi Arabia (ACR)
   - KSA - Saudi Arabia (KSA)
   - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
   - TMS - Slovakia (TMS)
   - ORX - Slovakia (ORX)
   - SIO - Slovenia (SIO)
   - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
   - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
   - XFE - South Africa (XFE)
   - XFA - South Africa (XFA)
   - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
   - SEE - South East Europe (SEE)
   - PHE - Spain (PHE)
   - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
   - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
   - VDS - Sweden (VDS)
   - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
   - AUT - Switzerland (AUT)
   - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
   - EON - Trinidad and Tobago (EON)
   - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
   - TUN - Tunisia (TUN)
   - TUR - Turkey (TUR)
   - LYS - United Arab Emirates (LYS)
   - XSG - United Arab Emirates (XSG)
   - BTU - United Kingdom (BTU)
   - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
   - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
   - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
   - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
   - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
   - OPV - Unknown (OPV)
   - CHX - Unknown (CHX)
   - COE - Unknown (COE)
   - DDE - Unknown (DDE)
   - CHV - Unknown (CHV)
   - BVO - Unknown (BVO)
   - ALE - Unknown (ALE)
   - AMO - Unknown (AMO)
   - ANP - Unknown (ANP)
   - VFJ - Unknown (VFJ)
   - DHR - Unknown (DHR)
   - PNT - Unknown (PNT)
   - TTR - Unknown (TTR)
   - DNL - Unknown (DNL)
   - MTZ - Unknown (MTZ)
   - MRU - Unknown (MRU)
   - DPL - Unknown (DPL)
   - UFU - Uruguay (UFU)
   - UPO - Uruguay (UPO)
   - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

   Samsung Galaxy Secret Code

   Samsung Galaxy Secret Code?
   *#06# (Display IMEI number)
   *#1234# (Display current firmware)
   *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
   *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
   or *#7780#
   *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
   *2767*4387264636# (To display product code)
   *#272*imei#* (Display/change CSC code)
   or *#272*HHMM#*
   *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
   *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
   *#12580*369# (SW & HW Info)
   *#232337# (Bluetooth Address)
   *#232331# (Bluetooth Test Mode)
   *#232338# (WLAN MAC Address)
   *#0228# (ADC Reading)
   *#32489# (Ciphering Info)
   *#2263# (RF Band Selection)
   *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
   *#7284# (USB I2C Mode Control)
   *#232339# (WLAN Test Mode)
   *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
   *#0782# (Real Time Clock Test)
   *#0673# (Audio Test Mode)
   *#0*# (General Test Mode)
   *#872564# (USB Logging Control)
   *#4238378# (GCF Configuration)
   *#0283# (Audio Loopback Control)
   *#1575# (GPS Control Menu)
   *#3214789650# (LBS Test Mode)
   *#745# (RIL Dump Menu)
   *#03# (NAND Flash S/N)
   *#0589# (Light Sensor Test Mode)
   *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
   *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
   *#34971539# (Camera Firmware Update)
   *#526# (WLAN Engineering Mode)
   *#746# (Debug Dump Menu)
   *#9900# (System Dump Mode)
   *#44336# (Sofware Version Info)
   *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
   *#3282*727336*# (Data Usage Status)
   *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
   *#0289# (Melody Test Mode)
   *#2663# (TSP / TSK firmware update)
   *#528# (WLAN Engineering Mode)
   *#7412365# (Camera Firmware Menu)
   or *#*#34971539#*#*
   *#80# (Unknown)
   *#07# (Test History)
   *#3214789# (GCF Mode Status)
   *#272886# (Auto Answer Selection)
   *#8736364# (OTA Update Menu)
   *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
   *#7353# (Quick Test Menu)
   *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
   *#7465625# (View Phone Lock Status)
   *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
   *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
   #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
   #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
   *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
   #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
   *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
   #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

   Related Downloads

   Spread the love
   Samsung phones
   | #F41 (SM-F415F) | #M01 (SM-M015G, SM-M015F) | #M10-Core (SM-M013F) | #M10s (SM-M107F) | #M32 (SM-M325F) | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | #Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | #Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | #Tab S2 (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T,SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | #Tab S2 9.7 (SM-T815, SM-T815C, SM-T815Y) | #Tab S2 9.7 (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | #Tab S5e (SM-T720, SM-T725, SM-T727, SM-T727A, SM-T727U, SM-T727R4, SM-T727V) | #Tab S7 FE (SM-T730, SM-T735, SM-T735C, SM-T736B) | #Tab S7-S7+ (SM-T870, SM-T875, SM-T875N, SM-T878U) | #Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | A2 Core (SM-A260F, SM-A260G) | A40 CN (SM-A3050, SM-A3051, SM-A3058) | A5 2016 (SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510S, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A5100, SM-A5108) | J337x (SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337P, SM-J337T, SM-J337R4, SM-J337R7, SM-J337U, SM-J337V, SM-J337VPP, SM-J337W) | NOTE FE (SM-N935F, SM-N935S, SM-N935K, SM-N935L) | NOTE7 (SM-N930A, SM-N930T, SM-N930P, SM-N930R6, SM-N930V, SM-N9300, SM-N930S, SM-N930K, SM-N930L) | SC-04J | SCG01, SCG02, SCG03, SCG04, SCG05, SCG06, SCG07, SCG08 | SCV31, SC-04G | SCV39, SC-03K | SCV43 | SCV47, SM-F700J | SM-A013x (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | SM-A015x (SM-A015A, SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | SM-A025x (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025U, SM-A025U1, SM-A025V) | SM-A102x (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | SM-A105x (SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M) | SM-A115x (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | SM-A125x (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | SM-A202F/FN | SM-A205F/FN | SM-A205G/GN | SM-A205U/U1 | SM-A205W | SM-A207x (SM-A207F, SM-A207FN, SM-A207M) | SM-A215x (SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-A215P, SM-A215T, SM-S215DL) | SM-A217F/SM-A217M/SM-A217N | SM-A225x (SM-A225F, SM-A225M) | SM-A305x (SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305N, SM-A305YN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT) | SM-A307x (SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, A307GT, A307GN) | SM-A310x (SM-A310F, SM-A310M, SM-A310Y) | SM-A315x (SM-A315F, SM-A315G, SM-A315N) | SM-A320x (SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y) | SM-A325x (SM-A325F, SM-A325N, SM-A325M) | SM-A326x( SM-A326B, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326K, SM-A326W, SM-S326DL) | SM-A405F/FN/FM | SM-A415F | SM-A505x (SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GT, SM-A505GN, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W) | SM-A5070 | SM-A507F/FN | SM-A515x (SM-A515F, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W) | SM-A516x (SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516V, SM-A5160, SM-A516B, SM-A516N) | SM-A520x (SM-A520F, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520K, SM-A520W) | SM-A525x (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | SM-A526x (SM-A526B, SM-A526U, SM-A526W, SM-A5260) | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600 US (SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600P, SM-A600T, SM-A600T1, SM-A600U) | SM-A600F/SM-A600FN | SM-A600G/SM-A600GN/SM-A600N | SM-A605G/GN | SM-A605x (SM-A605F, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A6058) | SM-A606x (SM-A6060, SM-A606Y) | SM-A7050 | SM-A705F/FN | SM-A705G/SM-A705GN/SM-A705GM | SM-A705U/SM-A705W | SM-A7070 | SM-A707F/FN | SM-A710x (SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710S, SM-A710M, SM-A710Y) | SM-A715x (SM-A715F, SM-A715W) | SM-A716x (SM-A716B, SM-A716S, SM-A716U, SM-A716U1, SM-A716V) | SM-A720F | SM-A720S | SM-A725x (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | SM-A730F | SM-A750C | SM-A750F/FN/MN | SM-A750G/GN | SM-A750N | SM-A800x (SM-A8000, SM-A800I, SM-A800S) | SM-A805x (SM-A805F, SM-A8050, SM-A805N) | SM-A900x (SM-A9000, SM-A9080) | SM-A908x (SM-A908B, SM-A908N) | SM-A910x (SM-A9100, SM-A910F) | SM-A920x (SM-A920F, SM-A920N, SM-A9200) | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C70xx (SM-C7000, SM-C7010, SM-C701F, SM-C7018) | SM-C71xx (SM-C7100, SM-C710F) | SM-C900x (SM-C900F, SM-C9000, SM-C9008) | SM-E5260 | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F7070 | SM-F707B/SM-F707N | SM-F707U/U1/W | SM-F7110 | SM-F711B | SM-F711N | SM-F711U/U1 | SM-F711W | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907B | SM-F907N | SM-F916U/SM-F916B/SM-F916W/SM-F916N/SM-F9160 | SM-F926B | SM-F926N | SM-F926U/U1 | SM-F926W | SM-F986B | SM-G360x (SM-G360T, SM-G360T1) | SM-G389F | SM-G390F/SM-G390Y/SM-G390W | SM-G398FN | SM-G525F | SM-G530x (SM-G530A, SM-G530AZ) | SM-G532G | SM-G550x (SM-G550T, SM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5500, SM-G550FY) | SM-G5510 | SM-G552x (SM-G5520, SM-G5528) | SM-G570x (SM-G5700, SM-G570M, SM-G570Y) | SM-G600x (SM-G6000, SM-G600S, SM-G600FY) | SM-G610x (SM-G610F, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610S, SM-G6100, SM-G610M, SM-G610Y) | SM-G611x (SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611S, SM-G611M, SM-G611MT) | SM-G615x (SM-G615F, SM-G615FU) | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U1 | SM-G780F/SM-G780G/SM-G7810/SM-G781B/SM-G781N | SM-G781U/SM-G781U1/SM-G781V/SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G9200/G9208/G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T/T1 | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986x (SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W) | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G990U, SM-G990U1 | SM-G990W | SM-G9910 | SM-G991B-SM-G991N | SM-G991x (SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W) | SM-G9960 | SM-G996B/SM-G996N | SM-G996U/SM-G996U1/SM-G996W | SM-G9980 | SM-G998B/SM-G998N | SM-G998U/SM-G998U1/SM-G998W | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J400x (SM-J400F, SM-J400M) | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/SM-J510FN/SM-J510FQ/SM-J510MN/SM-J510GN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J727x (SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727S, SM-J727T, SM-J727T1, SM-J727U, SM-J727P, SM-J727R4) | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M022x (SM-M022G, SM-M022F) | SM-M105F | SM-M105x (SM-M105F, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M105G) | SM-M115x (SM-M115F, SM-M115M) | SM-M127x (SM-M127F, SM-M127G, SM-M127N) | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M215F | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M405F | SM-M515F | SM-M625x (SM-M625F, SM-M625G) | SM-N770F | SM-N910A/SM-N910P/SM-N910W8 | SM-N915A/SM-N915T/SM-N915V | SM-N920C/SM-N920I/SM-N9208 | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N9700 | SM-N970F | SM-N970U/U1/W | SM-N9750/N9758 | SM-N975F | SM-N975U/SM-N975U1/SM-N975W | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200x (SM-P200, SM-P205) | SM-P355/P355M/P355C | SM-P55x (SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555S) | SM-P583 | SM-P585x (SM-P585, SM-P585M, SM-P585Y) | SM-P588C | SM-P610/SM-P615/SM-P615C/SM-P615N/SM-P617 | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S205DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T290/T295/T297 | SM-T335K/L/S | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355/SM-T355C/SM-T355Y/SM-T355M/ | SM-T377A/SM-T377P/SM-T377R4/SM-T377V/SM-T377W | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385/T385C | SM-T385K/L/S | SM-T385M | SM-T387x (SM-T387AA, SM-T387P, SM-T387T, SM-T387V, SM-T387R4, SM-T387W) | SM-T390 | SM-T395/T395C | SM-T395N | SM-T397U | SM-T500/SM-T505/SM-T507 | SM-T505N/SM-T505C | SM-T510/T515/T515N | SM-T517/T517P | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715x (SM-T715/T715C/T715Y) | SM-T719x (SM-T719/SM-T719C/SM-T719Y) | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T818/SM-T818A/SM-T818T/SM-T818W/SM-T818V | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860, SM-T865, SM-T865N, SM-T867) | SM-T927A | SM-W201x (SM-W2017, SM-W2018, SM-W2019, SM-W2020, SM-W2021)

   CHECK OUT!

   • Your cart is empty.