Full stock firmware, full 4 files firmware for Samsung SM-A6050 Galaxy A6+ 2018 Duos TD-LTE CN (Samsung A605) (Android 10, Q OS10)


Full stock firmware, full 4 files firmware for Samsung SM-A6050 Galaxy A6+ 2018 Duos TD-LTE CN (Samsung A605)

Samsung Galaxy A6+
Samsung SM-A6050 Galaxy A6+ 2018 Duos TD-LTE CN (Samsung A605)

Android 10 Q OS10 firmware

10 QA6050ZHU5CUA2 (HongKong) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZHU5CUA2_CL19348620_QB37586050_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZHU5CUA2_CL19348620_QB37586050_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU5CUA2_CP17941095_CL19348620_QB37586050_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY5CUA2_CL19348620_QB37586050_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY5CUA2_CL19348620_QB37586050_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU5CUA2_CL19348620_QB37586050_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/HongKong)
 • MD5 : b82a62a651b026e12e5eb53b43c7a834
10 QA6050ZCU5CUA2 (China) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZCU5CUA2_CL19348620_QB37585913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZCU5CUA2_CL19348620_QB37585913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU5CUA2_CP17941084_CL19348620_QB37585913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC5CUA2_CL19348620_QB37585913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC5CUA2_CL19348620_QB37585913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU5CUA2_CL19348620_QB37585913_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/China)
 • MD5 : b1947528ba5ecf099fcb1537dcf2df92
10 QA6050ZHU5CTJ1 (HongKong) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZHU5CTJ1_CL19348620_QB35393659_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZHU5CTJ1_CL19348620_QB35393659_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU5CTJ1_CP17194946_CL19348620_QB35393659_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY5CTJ1_CL19348620_QB35393659_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY5CTJ1_CL19348620_QB35393659_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU5CTJ1_CL19348620_QB35393659_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/HongKong)
 • MD5 : 70808456579e88db68059760c3f4cc96
10 QA6050ZCU5CTI1 (China) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZCU5CTI1_CL19348620_QB34100254_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZCU5CTI1_CL19348620_QB34100254_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU5CTI1_CP16720440_CL19348620_QB34100254_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC5CTI1_CL19348620_QB34100254_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC5CTI1_CL19348620_QB34100254_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU5CTI1_CL19348620_QB34100254_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/China)
 • MD5 : 0cd7836d601f620f5f2c2e4474848c6b
10 QA6050ZHU4CTG1 (HongKong) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZHU4CTG1_CL18434964_QB32773355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZHU4CTG1_CL18434964_QB32773355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU4CTG1_CP16248572_CL18434964_QB32773355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY4CTG1_CL18434964_QB32773355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY4CTG1_CL18434964_QB32773355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU4CTG1_CL18434964_QB32773355_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/HongKong)
 • MD5 : 57711444676ac3130d1b3e813313a917
10 QA6050ZCU4CTG1 (China) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZCU4CTG1_CL18434964_QB32773311_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZCU4CTG1_CL18434964_QB32773311_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU4CTG1_CP16248574_CL18434964_QB32773311_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC4CTG1_CL18434964_QB32773311_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC4CTG1_CL18434964_QB32773311_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU4CTG1_CL18434964_QB32773311_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/China)
 • MD5 : f2e5e7ee72fd9fee736685276e4cba48
10 QA6050ZHU4CTE7 (HongKong) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZHU4CTE7_CL18434964_QB31584275_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZHU4CTE7_CL18434964_QB31584275_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU4CTE5_CP15906637_CL18434964_QB31295720_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY4CTE7_CL18434964_QB31584275_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY4CTE7_CL18434964_QB31584275_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU4CTE7_CL18434964_QB31584275_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/HongKong)
 • MD5 : 6e29ca9083180b5624b65c462210f731
10 QA6050ZCU4CTE7 (China) Android 10 Q firmware details

AP_A6050ZCU4CTE7_CL18434964_QB31584211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
BL_A6050ZCU4CTE7_CL18434964_QB31584211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU4CTE5_CP15904105_CL18434964_QB31275535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC4CTE7_CL18434964_QB31584211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC4CTE7_CL18434964_QB31584211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU4CTE7_CL18434964_QB31584211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.zip (Q OS10/China)
 • MD5 : af4ddb418616093e022511d77f5828a4

Android 9.0 Pie OS9 firmware

9.0 pieA6050ZHS4BTB1 (HongKong) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZHS4BTB1_CL15649274_QB29350967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZHS4BTB1_CL15649274_QB29350967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHS4BTB1_CP15170986_CL15649274_QB29350967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY4BTB1_CL15649274_QB29350967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY4BTB1_CL15649274_QB29350967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHS4BTB1_CL15649274_QB29350967_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/HongKong)
 • MD5 : 0bcfec8230b602cd8923545b7e606120
9.0 pieA6050ZCS4BTB1 (China) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZCS4BTB1_CL15649274_QB29350908_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZCS4BTB1_CL15649274_QB29350908_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCS4BTB1_CP15170983_CL15649274_QB29350908_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC4BTB1_CL15649274_QB29350908_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC4BTB1_CL15649274_QB29350908_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCS4BTB1_CL15649274_QB29350908_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/China)
 • MD5 : 09e3f556fc8b6cae3a2b5c27980502aa
9.0 pieA6050ZHU4BSL1 (HongKong) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZHU4BSL1_CL15649274_QB27981107_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZHU4BSL1_CL15649274_QB27981107_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU4BSL1_CP14634461_CL15649274_QB27981107_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY4BSL1_CL15649274_QB27981107_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY4BSL1_CL15649274_QB27981107_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU4BSL1_CL15649274_QB27981107_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/HongKong)
 • MD5 : 94bfdaa62a216c326ea37223367d0541
9.0 pieA6050ZCU4BSL1 (China) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZCU4BSL1_CL15649274_QB27977619_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZCU4BSL1_CL15649274_QB27977619_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU4BSL1_CP14636192_CL15649274_QB27977619_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC4BSL1_CL15649274_QB27977619_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC4BSL1_CL15649274_QB27977619_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU4BSL1_CL15649274_QB27977619_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/China)
 • MD5 : e930d59ed0d25cabbcd05cea95b4661d
9.0 pieA6050ZHU3BSJ2 (HongKong) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZHU3BSJ2_CL15649274_QB26750839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZHU3BSJ2_CL15649274_QB26750839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU3BSJ2_CP14157446_CL15649274_QB26750839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY3BSJ2_CL15649274_QB26750839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY3BSJ2_CL15649274_QB26750839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU3BSJ2_CL15649274_QB26750839_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/HongKong)
 • MD5 : 93f74eb9ab2f6ea75b3a9ad800c2a40f
9.0 pieA6050ZCU3BSJ2 (China) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZCU3BSJ2_CL15649274_QB26750927_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZCU3BSJ2_CL15649274_QB26750927_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU3BSJ2_CP14172768_CL15649274_QB26750927_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC3BSJ2_CL15649274_QB26750927_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC3BSJ2_CL15649274_QB26750927_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU3BSJ2_CL15649274_QB26750927_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/China)
 • MD5 : edfa5a9c407197d3c06eec7e7b65dadc
9.0 pieA6050ZHU3BSH3 (HongKong) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZHU3BSH3_CL15649274_QB25612314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZHU3BSH3_CL15649274_QB25612314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU3BSH3_CP13653094_CL15649274_QB25612314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY3BSH3_CL15649274_QB25612314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY3BSH3_CL15649274_QB25612314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU3BSH3_CL15649274_QB25612314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/HongKong)
 • MD5 : d22317a2efcf3920dfee6c2cd8108601
9.0 pieA6050ZCU3BSH4 (China) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZCU3BSH4_CL15649274_QB25525314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZCU3BSH4_CL15649274_QB25525314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU3BSH4_CP13636237_CL15649274_QB25525314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC3BSH4_CL15649274_QB25525314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC3BSH4_CL15649274_QB25525314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU3BSH4_CL15649274_QB25525314_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/China)
 • MD5 : 359f4988c294c08855ed3ac483a3d917
9.0 pieA6050ZHU3BSF3 (HongKong) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZHU3BSF3_CL15649274_QB24409100_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZHU3BSF3_CL15649274_QB24409100_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU3BSF3_CP13078019_CL15649274_QB24409100_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY3BSF3_CL15649274_QB24409100_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY3BSF3_CL15649274_QB24409100_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU3BSF3_CL15649274_QB24409100_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/HongKong)
 • MD5 : da135ffa53c91dcb288e458578bb5bdd
9.0 pieA6050ZCU3BSF3 (China) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZCU3BSF3_CL15649274_QB24409072_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZCU3BSF3_CL15649274_QB24409072_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU3BSF3_CP13079210_CL15649274_QB24409072_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC3BSF3_CL15649274_QB24409072_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC3BSF3_CL15649274_QB24409072_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU3BSF3_CL15649274_QB24409072_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/China)
 • MD5 : 76dd66a0283e3e89cd12ae901b59baf9
9.0 pieA6050ZHU2BSCA (HongKong) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZHU2BSCA_CL15649274_QB22920298_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZHU2BSCA_CL15649274_QB22920298_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU2BSCA_CP12295054_CL15649274_QB22920298_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY2BSCA_CL15649274_QB22920298_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY2BSCA_CL15649274_QB22920298_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU2BSCA_CL15649274_QB22920298_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/HongKong)
 • MD5 : 494a1042bc600b939d84f29ac7ec58ac
9.0 pieA6050ZCU2BSC9 (China) Android 9.0 Pie firmware details

AP_A6050ZCU2BSC9_CL15649274_QB22920208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_A6050ZCU2BSC9_CL15649274_QB22920208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU2BSC9_CP12295036_CL15649274_QB22920208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC2BSC9_CL15649274_QB22920208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC2BSC9_CL15649274_QB22920208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU2BSC9_CL15649274_QB22920208_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9/China)
 • MD5 : 9b3c49ea934842e84d8ccf96f17a6e9b

Android 8.0.0 Oreo firmware

OreoA6050ZCS2ASA1 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZCS2ASA1_CL14116035_QB21563357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZCS2ASA1_CL14116035_QB21563357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCS2ASA1_CP11613362_CL14116035_QB21563357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ASA1_CL14116035_QB21563357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ASA1_CL14116035_QB21563357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCS2ASA1_CL14116035_QB21563357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 01aa8906ac85cf57fe224d1b3156eb14
OreoA6050ZHS2ARL2 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZHS2ARL2_CL14116035_QB21063869_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZHS2ARL2_CL14116035_QB21063869_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHS2ARL2_CP11424439_CL14116035_QB21063869_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY2ARL2_CL14116035_QB21063869_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY2ARL2_CL14116035_QB21063869_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHS2ARL2_CL14116035_QB21063869_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 1db7dae6766685d18caa91b91b52225e
OreoA6050ZCU2ARJ1 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZCU2ARJ1_CL14116035_QB20145643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZCU2ARJ1_CL14116035_QB20145643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU2ARJ1_CP10949877_CL14116035_QB20145643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ARJ1_CL14116035_QB20145643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ARJ1_CL14116035_QB20145643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU2ARJ1_CL14116035_QB20145643_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 46c76c9479d78852e14c808a14c9e12a
OreoA6050ZCU2ARI3 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZCU2ARI3_CL14116035_QB19924512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZCU2ARI3_CL14116035_QB19924512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU2ARI3_CP10793380_CL14116035_QB19924512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ARI3_CL14116035_QB19924512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ARI3_CL14116035_QB19924512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU2ARI3_CL14116035_QB19924512_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 263ed9f7321375f4e3e3124baec6049c
OreoA6050ZHU2ARH3 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZHU2ARH3_CL14116035_QB19531283_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZHU2ARH3_CL14116035_QB19531283_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU2ARH3_CP10627578_CL14116035_QB19531283_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY2ARH3_CL14116035_QB19531283_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY2ARH3_CL14116035_QB19531283_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU2ARH3_CL14116035_QB19531283_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 01dfbab8a27baab7d35631efbd297f23
OreoA6050ZCU2ARH3 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZCU2ARH3_CL14116035_QB19531199_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZCU2ARH3_CL14116035_QB19531199_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU2ARH3_CP10624956_CL14116035_QB19531199_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ARH3_CL14116035_QB19531199_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC2ARH3_CL14116035_QB19531199_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU2ARH3_CL14116035_QB19531199_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 4fcea1c0c5efb6cfc43f592cc1f637ca
OreoA6050ZHU1ARG1 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZHU1ARG1_CL13434925_QB18815523_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZHU1ARG1_CL13434925_QB18815523_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU1ARG1_CP10093819_CL13434925_QB18815523_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY1ARG1_CL13434925_QB18815523_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY1ARG1_CL13434925_QB18815523_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU1ARG1_CL13434925_QB18815523_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 5e4f1f40be380b8d40792839f296fe0e
OreoA6050ZCU1ARF3 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZCU1ARF3_CL13434925_QB18696701_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZCU1ARF3_CL13434925_QB18696701_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU1ARF3_CP10006404_CL13434925_QB18696701_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC1ARF3_CL13434925_QB18696701_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC1ARF3_CL13434925_QB18696701_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU1ARF3_CL13434925_QB18696701_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 85c6e18536574a620baf2f39e26e2709
OreoA6050ZHU1ARF2 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZHU1ARF2_CL13434925_QB18465655_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZHU1ARF2_CL13434925_QB18465655_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU1ARF2_CP9879402_CL13434925_QB18465655_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY1ARF2_CL13434925_QB18465655_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY1ARF2_CL13434925_QB18465655_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU1ARF2_CL13434925_QB18465655_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 787ea9eb56ac2663284f6fa52f4958f9
OreoA6050ZCU1ARF2 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZCU1ARF2_CL13434925_QB18466246_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZCU1ARF2_CL13434925_QB18466246_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU1ARF2_CP9879437_CL13434925_QB18466246_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC1ARF2_CL13434925_QB18466246_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC1ARF2_CL13434925_QB18466246_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU1ARF2_CL13434925_QB18466246_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 906d833523580747cee7f82d2f54bfa0
OreoA6050ZHU1ARE7 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZHU1ARE7_CL13434925_QB18165819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZHU1ARE7_CL13434925_QB18165819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZHU1ARE7_CP9712688_CL13434925_QB18165819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_A6050TGY1ARE7_CL13434925_QB18165819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_A6050TGY1ARE7_CL13434925_QB18165819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZHU1ARE7_CL13434925_QB18165819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 7ea89c3f74ff2a6bd5aa128ff0a9064e
OreoA6050ZCU1ARE5 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_A6050ZCU1ARE5_CL13434925_QB18316443_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_A6050ZCU1ARE5_CL13434925_QB18316443_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A6050ZCU1ARE5_CP9793180_CL13434925_QB18316443_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_A6050CHC1ARE5_CL13434925_QB18316443_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_A6050CHC1ARE5_CL13434925_QB18316443_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • A6050ZCU1ARE5_CL13434925_QB18316443_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 0c888037cff86130d05e0c5a1d7872f5

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!
  Purchase
  Samsung SM-A6050 Galaxy A6+ 2018 Duos TD-LTE CN (Samsung A605)
  Release date:June 13, 2018
  Current version:Android 10 Q OS10
  Product type:Android
  File format:zip, md5
  Requirements:Samsung SM-A6050 Galaxy A6+ 2018 Duos TD-LTE CN (Samsung A605)
  Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

  Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
   1: Install Samsung usb drivers | download here or here
   2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
   3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
   4: Connect device to PC via a working USB cable.
   5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
   6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

   • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
   • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
   • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
   • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

   7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
   8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
   9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


   Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
   How to check bootloader version?

   How to check bootloader version?

   - From RECOVERY MODE

   Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

   From SETTINGS menu

   Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

   Why do i have to pay?

   Why do i have to pay?
   -No waiting time! You can download file right away.
   -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
   -No expired download links.
   -No Monthly fees, No Submisstion fees!
   -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
   -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

   If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

   Samsung CSC Codes

   Samsung CSC Codes (Full list)

   What is CSC?

   CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

   United States carriers

   - ACG - Nextech / C-Spire
   - ATT - AT&T
   - BST - BST (unknown)
   - CCT - Comcast
   - GCF - GCF (unknown)
   - LRA - Bluegrass Cellular
   - SPR - Sprint (CDMA)
   - TFN - Tracfone branded
   - TMB - T-Mobile
   - USC - USA un
   - VMU - Virgin Mobile USA
   - VZW - Verizon
   - XAA - USA unbranded (default)
   - XAS - XAS (unknown)

   Canada carriers

   - BMC - Bell Mobile
   - BWA - SaskTel
   - CHR - Canada (unknown)
   - ESK - EastLink
   - FMC - Fido Mobile
   - GLW - Globalive Wind Mobile
   - KDO - Koodo Mobile
   - MTB - Belarus
   - RWC - Rogers
   - TLS - Telus
   - VMC - Virgin Mobile
   - VTR - Vidéotron
   - XAC - Canada unbranded (default)

   Global

   - AFG - Afghanistan (AFG)
   - TMC - Algeria (TMC)
   - ARO - Argentina (ARO)
   - ANC - Argentina (ANC)
   - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
   - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
   - XSA - Australia (XSA)
   - OPS - Australia (Optus) (OPS)
   - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
   - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
   - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
   - MOB - Austria (A1) (MOB)
   - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
   - TRG - Austria (Telering) (TRG)
   - SEB - Baltic (SEB)
   - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
   - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
   - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
   - ZTO - Brazil (ZTO)
   - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
   - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
   - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
   - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
   - BGL - Bulgaria (BGL)
   - GBL - Bulgaria (GBL)
   - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
   - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
   - CHO - Chile (CHO)
   - CRC - Chile (CRC)
   - CHL - Chile (Claro) (CHL)
   - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
   - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
   - COO - Colombia (COO)
   - COM - Colombia (Comcel) (COM)
   - COB - Colombia (Movistar) (COB)
   - ICE - Costa Rica (ICE)
   - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
   - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
   - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
   - CYV - Cyprus (CYV)
   - ETL - Czech Republic (ETL)
   - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
   - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
   - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
   - CDR - Dominican Republic (CDR)
   - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
   - ECO - Ecuador (ECO)
   - EBE - Ecuador (EBE)
   - EGY - Egypt (EGY)
   - XEF - France (XEF)
   - BOG - France (Bouygues) (BOG)
   - FTM - France (Orange) (FTM)
   - SFR - France (SFR) (SFR)
   - DBT - Germany (DBT)
   - XEG - Germany (1&1) (XEG)
   - VIA - Germany (O2) (VIA)
   - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
   - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
   - EUR - Greece (EUR)
   - COS - Greece (Cosmote) (COS)
   - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
   - PGU - Guatemala (PGU)
   - TGU - Guatemala (TGU)
   - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
   - XEH - Hungary (XEH)
   - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
   - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
   - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
   - THR - Iran (THR)
   - MID - Iraq (MID)
   - TSI - Ireland (TSI)
   - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
   - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
   - ILO - Israel (ILO)
   - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
   - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
   - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
   - ITV - Italy (ITV)
   - HUI - Italy (H3G) (HUI)
   - TIM - Italy (TIM) (TIM)
   - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
   - WIN - Italy (Wind) (WIN)
   - CWW - Jamaica (CWW)
   - JDI - Jamaica (JDI)
   - AFR - Kenya (AFR)
   - BTC - Libya (BTC)
   - LUX - Luxembourg (LUX)
   - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
   - IUS - Mexico (IUS)
   - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
   - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
   - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
   - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
   - PHN - Netherlands (PHN)
   - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
   - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
   - NZC - New Zealand (NZC)
   - TNZ - New Zealand (TNZ)
   - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
   - NEE - Nordic countries (NEE)
   - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
   - ATO - Open Austria (ATO)
   - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
   - TPA - Panama (TPA)
   - PNG - Papua New Guinea (PNG)
   - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
   - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
   - PET - Peru (PET)
   - SAM - Peru (SAM) (SAM)
   - XEO - Poland (XEO)
   - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
   - PRT - Poland (Play) (PRT)
   - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
   - MEO - Portugal (MEO)
   - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
   - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
   - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
   - PCT - Puerto Rico (PCT)
   - ROM - Romania (ROM)
   - COA - Romania (Cosmote) (COA)
   - ORO - Romania (Orange) (ORO)
   - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
   - WTL - Saudi Arabia (WTL)
   - ACR - Saudi Arabia (ACR)
   - KSA - Saudi Arabia (KSA)
   - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
   - TMS - Slovakia (TMS)
   - ORX - Slovakia (ORX)
   - SIO - Slovenia (SIO)
   - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
   - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
   - XFE - South Africa (XFE)
   - XFA - South Africa (XFA)
   - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
   - SEE - South East Europe (SEE)
   - PHE - Spain (PHE)
   - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
   - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
   - VDS - Sweden (VDS)
   - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
   - AUT - Switzerland (AUT)
   - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
   - EON - Trinidad and Tobago (EON)
   - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
   - TUN - Tunisia (TUN)
   - TUR - Turkey (TUR)
   - LYS - United Arab Emirates (LYS)
   - XSG - United Arab Emirates (XSG)
   - BTU - United Kingdom (BTU)
   - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
   - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
   - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
   - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
   - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
   - OPV - Unknown (OPV)
   - CHX - Unknown (CHX)
   - COE - Unknown (COE)
   - DDE - Unknown (DDE)
   - CHV - Unknown (CHV)
   - BVO - Unknown (BVO)
   - ALE - Unknown (ALE)
   - AMO - Unknown (AMO)
   - ANP - Unknown (ANP)
   - VFJ - Unknown (VFJ)
   - DHR - Unknown (DHR)
   - PNT - Unknown (PNT)
   - TTR - Unknown (TTR)
   - DNL - Unknown (DNL)
   - MTZ - Unknown (MTZ)
   - MRU - Unknown (MRU)
   - DPL - Unknown (DPL)
   - UFU - Uruguay (UFU)
   - UPO - Uruguay (UPO)
   - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

   Samsung Galaxy Secret Code

   Samsung Galaxy Secret Code?
   *#06# (Display IMEI number)
   *#1234# (Display current firmware)
   *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
   *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
   or *#7780#
   *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
   *2767*4387264636# (To display product code)
   *#272*imei#* (Display/change CSC code)
   or *#272*HHMM#*
   *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
   *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
   *#12580*369# (SW & HW Info)
   *#232337# (Bluetooth Address)
   *#232331# (Bluetooth Test Mode)
   *#232338# (WLAN MAC Address)
   *#0228# (ADC Reading)
   *#32489# (Ciphering Info)
   *#2263# (RF Band Selection)
   *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
   *#7284# (USB I2C Mode Control)
   *#232339# (WLAN Test Mode)
   *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
   *#0782# (Real Time Clock Test)
   *#0673# (Audio Test Mode)
   *#0*# (General Test Mode)
   *#872564# (USB Logging Control)
   *#4238378# (GCF Configuration)
   *#0283# (Audio Loopback Control)
   *#1575# (GPS Control Menu)
   *#3214789650# (LBS Test Mode)
   *#745# (RIL Dump Menu)
   *#03# (NAND Flash S/N)
   *#0589# (Light Sensor Test Mode)
   *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
   *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
   *#34971539# (Camera Firmware Update)
   *#526# (WLAN Engineering Mode)
   *#746# (Debug Dump Menu)
   *#9900# (System Dump Mode)
   *#44336# (Sofware Version Info)
   *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
   *#3282*727336*# (Data Usage Status)
   *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
   *#0289# (Melody Test Mode)
   *#2663# (TSP / TSK firmware update)
   *#528# (WLAN Engineering Mode)
   *#7412365# (Camera Firmware Menu)
   or *#*#34971539#*#*
   *#80# (Unknown)
   *#07# (Test History)
   *#3214789# (GCF Mode Status)
   *#272886# (Auto Answer Selection)
   *#8736364# (OTA Update Menu)
   *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
   *#7353# (Quick Test Menu)
   *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
   *#7465625# (View Phone Lock Status)
   *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
   *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
   #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
   #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
   *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
   #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
   *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
   #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

   Related Downloads

   Spread the love
   Samsung phones
   | #A01 (SM-A015A,SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | #A01e (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | #A02s (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025V) | #A10e (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | #A11 (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | #A12 (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | #A52 (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | #A52 5G (SM-A526B, SM-A526U, SM-A5260) | #A72 (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | #F41 (SM-F415F) | #M01 (SM-M015G, SM-M015F) | #M02 (SM-M022G, SM-M022F) | #M10 (SM-M105F/M105M/M105Y/M105G) | #M10-Core (SM-M013F) | #M10s (SM-M107F) | #M11 (SM-M115F/SM-M115M) | #M12 (SM-M127F/SM-M127G/SM-M127N) | #M62 (SM-M625F/SM-M625G) | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | #Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | #Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | #Tab S2 (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T,SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | #Tab S2 9.7 (SM-T815/SM-T815C/SM-T815Y) | #Tab S2 9.7 (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | #Tab S5e (SM-T720/T725/T727/T727A/T727U/T727R4/T727V) | #Tab S7-S7+ (SM-T870/SM-T875/SM-T875N/SM-T878U) | #Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | A10 (SM-A105F/FN/G/M) | A2 Core (SM-A260F, SM-A260G) | A5 2016 (SM-A510F/SM-A510FD/SM-A510K/SM-A510S/SM-A510L/SM-A510M/SM-A510Y/SM-A5100/SM-A5108) | SC-04J | SCG01/SCG02/SCG03/SCG04/SCG05/SCG06/SCG07/SCG08 | SCV31/SC-04G | SCV39/SC-03K | SCV43 | SCV47/SM-F700J | SM-A202F/FN | SM-A205F/FN | SM-A205G/GN | SM-A205U/U1 | SM-A205W | SM-A207F/FN | SM-A215U/SM-A215U1/SM-A215W/SM-A215P/SM-A215T/SM-S215DL | SM-A217F/SM-A217M/SM-A217N | SM-A3050/SM-A3051/SM-A3058/SM-A305N | SM-A305F/FN/YN | SM-A305G/GN/GT | SM-A307F/FN | SM-A307G/A307GT/A307GN | SM-A310F/SM-A310M/SM-A310Y | SM-A315F/SM-A315G/SM-A315N | SM-A320F/SM-A320FL/SM-A320Y | SM-A325F/SM-A325N/SM-A325M | SM-A405F/FN/FM | SM-A415F | SM-A505F/FN/FM | SM-A505G/GT/GN | SM-A505U/U1 | SM-A505W | SM-A5070 | SM-A507F/FN | SM-A515F | SM-A515U/U1/W | SM-A5160 | SM-A516B/SM-A516N | SM-A516U/SM-A516U1/SM-A516V | SM-A520F | SM-A520L/S/K | SM-A520W | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600A/AZ | SM-A600F/SM-A600FN | SM-A600G/SM-A600GN/SM-A600N | SM-A600P/SM-A600T/SM-A600T1/SM-A600U | SM-A6050/A6058 | SM-A605F/FN | SM-A605G/GN | SM-A6060/SM-A606Y | SM-A7050 | SM-A705F/FN | SM-A705G/SM-A705GN/SM-A705GM | SM-A705U/SM-A705W | SM-A7070 | SM-A707F/FN | SM-A7100/08 | SM-A710F/FD | SM-A710L/K/S | SM-A710M | SM-A710Y | SM-A715F | SM-A715W | SM-A716B/SM-A716S | SM-A716U/SM-A716U1/SM-A716V | SM-A720F | SM-A720S | SM-A730F | SM-A750C | SM-A750F/FN/MN | SM-A750G/GN | SM-A750N | SM-A8000 | SM-A800I | SM-A800S | SM-A8050 | SM-A805F | SM-A805N | SM-A9000/SM-A9080 | SM-A908B/SM-A908N | SM-A9100 | SM-A910F | SM-A9200 | SM-A920F | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C7000 | SM-C7010 | SM-C7018 | SM-C701F | SM-C7100 | SM-C710F | SM-C9000/C9008 | SM-C900F | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F7070 | SM-F707B/SM-F707N | SM-F707U/U1/W | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907B | SM-F907N | SM-F916U/SM-F916B/SM-F916W/SM-F916N/SM-F9160 | SM-F986B | SM-G360T/T1 | SM-G389F | SM-G390F/SM-G390Y/SM-G390W | SM-G398FN | SM-G530A/AZ | SM-G532G | SM-G5500/SM-G5510 | SM-G550FY | SM-G550T/T1/T2 | SM-G5520/SM-G5528 | SM-G5700 | SM-G570M | SM-G570Y | SM-G6000 | SM-G600FY | SM-G600S | SM-G6100/SM-G610M/SM-G610Y | SM-G610F | SM-G610K/L/S | SM-G611F/FF | SM-G611K/L/S | SM-G611M/MT | SM-G615F/FU | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U | SM-G780F/SM-G780G/SM-G7810/SM-G781B/SM-G781N | SM-G781U/SM-G781U1/SM-G781V/SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G9200/G9208/G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T/T1 | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986U/G986U1/G986W | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G9910 | SM-G991B-SM-G991N | SM-G991U/SM-G991U1/SM-G991W | SM-G9960 | SM-G996B/SM-G996N | SM-G996U/SM-G996U1/SM-G996W | SM-G9980 | SM-G998B/SM-G998N | SM-G998U/SM-G998U1/SM-G998W | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J337A/AZ | SM-J337P | SM-J337R4 | SM-J337R7 | SM-J337T/T1 | SM-J337U | SM-J337V/PP | SM-J337W | SM-J400F | SM-J400M | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/SM-J510FN/SM-J510FQ/SM-J510MN/SM-J510GN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727S | SM-J727T/SM-J727T1/SM-J727U | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M105F | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M3070 | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M405F | SM-M515F | SM-N770F | SM-N910A/SM-N910P/SM-N910W8 | SM-N915A/SM-N915T/SM-N915V | SM-N920C/SM-N920I/SM-N9208 | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N930A/SM-N930T/SM-N930P/SM-N930R6/SM-N930V/SM-N9300 | SM-N930F/SM-N930S | SM-N935F | SM-N935S/K/L | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N9700 | SM-N970F | SM-N970U/U1/W | SM-N9750/N9758 | SM-N975F | SM-N975U/SM-N975U1/SM-N975W | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200/P205 | SM-P355/P355M/P355C | SM-P550 | SM-P555 | SM-P555C | SM-P555M | SM-P555S | SM-P580 | SM-P583 | SM-P585 | SM-P585M | SM-P585Y | SM-P588C | SM-P610/SM-P615/SM-P615C/SM-P615N/SM-P617 | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S205DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T290/T295/T297 | SM-T335K/L/S | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355/SM-T355C/SM-T355Y/SM-T355M/ | SM-T377A/SM-T377P/SM-T377R4/SM-T377V/SM-T377W | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385/T385C | SM-T385K/L/S | SM-T385M | SM-T387AA | SM-T387P | SM-T387T/SM-T387V/SM-T387R4 | SM-T387W | SM-T390 | SM-T395/T395C | SM-T395N | SM-T397U | SM-T500/SM-T505/SM-T507 | SM-T505N/SM-T505C | SM-T510/T515/T515N | SM-T517/T517P | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715/T715C/T715Y | SM-T719/SM-T719C/SM-T719Y | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T818/SM-T818A/SM-T818T/SM-T818W/SM-T818V | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860/T865/T865N/T867) | SM-T927A | SM-W2017/SM-W2018/SM-W2019/SM-W2020/SM-W2021

   Download Details

   Full stock firmware, full 4 files firmware for Samsung SM-A6050 Galaxy A6+ 2018 Duos TD-LTE CN (Samsung A605) (Android 10, Q OS10)

   Download Categories: , , , , , , , , , , ,
   Download Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   CHECK OUT!

   • Your cart is empty.