Full stock firmware, full repair firmware, full 4 files firmware for Samsung SM-C5000 Galaxy C5 Duos TD-LTE (Android 8.0.0 Oreo)


Full stock firmware, full repair firmware, full 4 files firmware for Samsung SM-C5000 Galaxy C5 Duos TD-LTE

Samsung Galaxy C5
Samsung SM-C5000 Galaxy C5 Duos TD-LTE

Android 8.0.0 Oreo firmware

C5000ZHU1CSA1 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_C5000ZHU1CSA1_CL14615170_QB21541025_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZHU1CSA1_CL14615170_QB21541025_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZHU1CSA1_CP11571118_CL14615170_QB21541025_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ZZH_C5000ZZH1CSA1_CL14615170_QB21541025_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ZZH_C5000ZZH1CSA1_CL14615170_QB21541025_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZHU1CSA1_CL14615170_QB21541025_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : e6998043c89661d1c1b15e41f8fc3956
C5000ZCU1CSA1 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_C5000ZCU1CSA1_CL14615209_QB21439331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZCU1CSA1_CL14615209_QB21439331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1CSA1_CP11612000_CL14615209_QB21439331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1CSA1_CL14615209_QB21439331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1CSA1_CL14615209_QB21439331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1CSA1_CL14615209_QB21439331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 887ed433bb432840ba3a9b341b215295
C5000ZHU1CRJ5 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_C5000ZHU1CRJ5_CL14615170_QB20349266_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZHU1CRJ5_CL14615170_QB20349266_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZHU1CRJ5_CP11068176_CL14615170_QB20349266_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ZZH_C5000ZZH1CRJ5_CL14615170_QB20349266_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ZZH_C5000ZZH1CRJ5_CL14615170_QB20349266_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZHU1CRJ5_CL14615170_QB20349266_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : b20ce10f1763d4f864050bfd0b5d981a
C5000ZCU1CRK2 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_C5000ZCU1CRK2_CL14615209_QB20791785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZCU1CRK2_CL14615209_QB20791785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1CRK2_CP11263051_CL14615209_QB20791785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1CRK2_CL14615209_QB20791785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1CRK2_CL14615209_QB20791785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1CRK2_CL14615209_QB20791785_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : d6011ab142309214b9255ee4bdd08b8b

Android 7.0 Nougat firmware

C5000ZCU1BRH1 (China) Android 7.0 Nougat firmware details

AP_C5000ZCU1BRH1_CL12156467_QB19182175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZCU1BRH1_CL12156467_QB19182175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1BRH1_CP10317464_CL12156467_QB19182175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1BRH1_CL12156467_QB19182175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1BRH1_CL12156467_QB19182175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1BRH1_CL12156467_QB19182175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5: 3f9a2c63973583c3a6dc2a21ab8790ec
C5000ZHU1BRE3 (HongKong) Android 7.0 Nougat firmware details

AP_C5000ZHU1BRE3_CL12156467_QB18554531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZHU1BRE3_CL12156467_QB18554531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZHU1BRE3_CP9934787_CL12156467_QB18554531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ZZH_C5000ZZH1BRE3_CL12156467_QB18554531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ZZH_C5000ZZH1BRE3_CL12156467_QB18554531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZHU1BRE3_CL12156467_QB18554531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5: 3f9a2c63973583c3a6dc2a21ab8790ec
C5000ZCU1BRA3 (China) Android 7.0 Nougat firmware details

AP_C5000ZCU1BRA3_CL12156467_QB16713987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZCU1BRA3_CL12156467_QB16713987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1BRA3_CP8776742_CL12156467_QB16713987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1BRA3_CL12156467_QB16713987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1BRA3_CL12156467_QB16713987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1BRA3_CL12156467_QB16713987_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5: c987978a2ebdb73f0f34332be1853604
C5000ZCU1BQL1 (China) Android 7.0 Nougat firmware details

AP_C5000ZCU1BQL1_CL12156467_QB15990819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZCU1BQL1_CL12156467_QB15990819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1BQL1_CP8221949_CL12156467_QB15990819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1BQL1_CL12156467_QB15990819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1BQL1_CL12156467_QB15990819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1BQL1_CL12156467_QB15990819_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5: 5f4ad15088fecef195466681c75dfb51
C5000ZCU1BQK2 (China) Android 7.0 Nougat firmware details

AP_C5000ZCU1BQK2_CL12156467_QB15733387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C5000ZCU1BQK2_CL12156467_QB15733387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1BQK2_CP8059759_CL12156467_QB15733387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1BQK2_CL12156467_QB15733387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1BQK2_CL12156467_QB15733387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1BQK2_CL12156467_QB15733387_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5: a920e45e823c859ad73f2052042ebe97

Android 6.0.1 Marshmallow firmware

C5000ZHU1AQI1 (HongKong) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZHU1AQI1_CL9044543_QB15154606_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZHU1AQI1_CL9044543_QB15154606_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZHU1AQI1_CL9044543_QB15154606_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ZZH_C5000ZZH1AQI1_CL9044543_QB15154606_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ZZH_C5000ZZH1AQI1_CL9044543_QB15154606_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZHU1AQI1_CL9044543_QB15154606_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (HongKong)
 • MD5: 1663d6e304b6c3f2868b1815da364d03
C5000ZCU1AQG1 (China) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZCU1AQG1_CL9044543_QB14126440_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZCU1AQG1_CL9044543_QB14126440_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1AQG1_CL9044543_QB14126440_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1AQG1_CL9044543_QB14126440_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1AQG1_CL9044543_QB14126440_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1AQG1_CL9044543_QB14126440_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (China)
 • MD5: e7a6248fb9725eac45c4a07998e80c58
C5000ZCU1AQE2 (China) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZCU1AQE2_CL9044543_QB13484154_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZCU1AQE2_CL9044543_QB13484154_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1AQE2_CL9044543_QB13484154_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1AQE2_CL9044543_QB13484154_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1AQE2_CL9044543_QB13484154_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1AQE2_CL9044543_QB13484154_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (China)
 • MD5: 2ebec6fe1067db411ab2c0dcdfca084e
C5000ZHU1AQC5 (HongKong) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZHU1AQC5_CL9044543_QB13051777_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZHU1AQC5_CL9044543_QB13051777_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZHU1AQC5_CL9044543_QB13051777_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ZZH_C5000ZZH1AQC5_CL9044543_QB13051777_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ZZH_C5000ZZH1AQC5_CL9044543_QB13051777_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZHU1AQC5_CL9044543_QB13051777_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (HongKong)
 • MD5: 055ef6bcd95378299b779b0f4a14a377
C5000ZCU1AQC1 (China) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZCU1AQC1_CL9044543_QB12743828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZCU1AQC1_CL9044543_QB12743828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1AQC1_CL9044543_QB12743828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1AQC1_CL9044543_QB12743828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1AQC1_CL9044543_QB12743828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1AQC1_CL9044543_QB12743828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (China)
 • MD5: f139c26bd70ac571453e5e0b50ce224b
C5000ZCU1APJ4 (China) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZCU1APJ4_CL9044543_QB11331333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZCU1APJ4_CL9044543_QB11331333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1APJ4_CL9044543_QB11331333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1APJ4_CL9044543_QB11331333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1APJ4_CL9044543_QB11331333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1APJ4_CL9044543_QB11331333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (China)
 • MD5: d4be062229535cea568a8e2ec065b814
C5000ZHU1API2 (HongKong) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZHU1API2_CL8450604_QB11041581_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZHU1API2_CL8450604_QB11041581_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZHU1API2_CL8450604_QB11041581_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ZZH_C5000ZZH1API2_CL8450604_QB11041581_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ZZH_C5000ZZH1API2_CL8450604_QB11041581_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZHU1API2_CL8450604_QB11041581_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (HongKong)
 • MD5: 4c488295ab1c7a01db98e8230ef9474b
C5000ZHU1APF7 (HongKong) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZHU1APF7_CL8450604_QB10168535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZHU1APF7_CL8450604_QB10168535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZHU1APF7_CL8450604_QB10168535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ZZH_C5000ZZH1APF7_CL8450604_QB10168535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ZZH_C5000ZZH1APF7_CL8450604_QB10168535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZHU1APF7_CL8450604_QB10168535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (HongKong)
 • MD5: 5eab698064c3178b5da2ffa8e57f81c1
C5000ZCU1APF1 (China) Android 6.0.1 Marshmallow firmware details

AP_C5000ZCU1APF1_CL8104172_QB9889428_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C5000ZCU1APF1_CL8104172_QB9889428_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C5000ZCU1APF1_CL8104172_QB9889428_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_CHC_C5000CHC1APF1_CL8104172_QB9889428_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_CHC_C5000CHC1APF1_CL8104172_QB9889428_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • C5000ZCU1APF1_CL8104172_QB9889428_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.zip (China)
 • MD5: 3a5df478fd4b352af21fa4bcb787775f

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!
  Purchase
  Samsung SM-C5000 Galaxy C5 Duos TD-LTE
  Release date:February 8, 2017
  Current version:8.0.0
  Product type:Android
  File format:md5, rar
  Requirements:Samsung SM-C5000 Galaxy C5 Duos TD-LTE
  Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

  Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
   1: Install Samsung usb drivers | download here or here
   2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
   3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
   4: Connect device to PC via a working USB cable.
   5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
   6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

   • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
   • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
   • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
   • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

   7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
   8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
   9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


   Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
   How to check bootloader version?

   How to check bootloader version?

   - From RECOVERY MODE

   Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

   From SETTINGS menu

   Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

   Why do i have to pay?

   Why do i have to pay?
   -No waiting time! You can download file right away.
   -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
   -No expired download links.
   -No Monthly fees, No Submisstion fees!
   -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
   -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

   If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

   Samsung CSC Codes

   Samsung CSC Codes (Full list)

   What is CSC?

   CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

   United States carriers

   - ACG - Nextech / C-Spire
   - ATT - AT&T
   - BST - BST (unknown)
   - CCT - Comcast
   - GCF - GCF (unknown)
   - LRA - Bluegrass Cellular
   - SPR - Sprint (CDMA)
   - TFN - Tracfone branded
   - TMB - T-Mobile
   - USC - USA un
   - VMU - Virgin Mobile USA
   - VZW - Verizon
   - XAA - USA unbranded (default)
   - XAS - XAS (unknown)

   Canada carriers

   - BMC - Bell Mobile
   - BWA - SaskTel
   - CHR - Canada (unknown)
   - ESK - EastLink
   - FMC - Fido Mobile
   - GLW - Globalive Wind Mobile
   - KDO - Koodo Mobile
   - MTB - Belarus
   - RWC - Rogers
   - TLS - Telus
   - VMC - Virgin Mobile
   - VTR - Vidéotron
   - XAC - Canada unbranded (default)

   Global

   - AFG - Afghanistan (AFG)
   - TMC - Algeria (TMC)
   - ARO - Argentina (ARO)
   - ANC - Argentina (ANC)
   - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
   - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
   - XSA - Australia (XSA)
   - OPS - Australia (Optus) (OPS)
   - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
   - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
   - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
   - MOB - Austria (A1) (MOB)
   - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
   - TRG - Austria (Telering) (TRG)
   - SEB - Baltic (SEB)
   - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
   - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
   - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
   - ZTO - Brazil (ZTO)
   - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
   - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
   - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
   - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
   - BGL - Bulgaria (BGL)
   - GBL - Bulgaria (GBL)
   - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
   - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
   - CHO - Chile (CHO)
   - CRC - Chile (CRC)
   - CHL - Chile (Claro) (CHL)
   - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
   - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
   - COO - Colombia (COO)
   - COM - Colombia (Comcel) (COM)
   - COB - Colombia (Movistar) (COB)
   - ICE - Costa Rica (ICE)
   - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
   - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
   - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
   - CYV - Cyprus (CYV)
   - ETL - Czech Republic (ETL)
   - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
   - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
   - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
   - CDR - Dominican Republic (CDR)
   - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
   - ECO - Ecuador (ECO)
   - EBE - Ecuador (EBE)
   - EGY - Egypt (EGY)
   - XEF - France (XEF)
   - BOG - France (Bouygues) (BOG)
   - FTM - France (Orange) (FTM)
   - SFR - France (SFR) (SFR)
   - DBT - Germany (DBT)
   - XEG - Germany (1&1) (XEG)
   - VIA - Germany (O2) (VIA)
   - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
   - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
   - EUR - Greece (EUR)
   - COS - Greece (Cosmote) (COS)
   - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
   - PGU - Guatemala (PGU)
   - TGU - Guatemala (TGU)
   - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
   - XEH - Hungary (XEH)
   - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
   - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
   - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
   - THR - Iran (THR)
   - MID - Iraq (MID)
   - TSI - Ireland (TSI)
   - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
   - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
   - ILO - Israel (ILO)
   - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
   - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
   - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
   - ITV - Italy (ITV)
   - HUI - Italy (H3G) (HUI)
   - TIM - Italy (TIM) (TIM)
   - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
   - WIN - Italy (Wind) (WIN)
   - CWW - Jamaica (CWW)
   - JDI - Jamaica (JDI)
   - AFR - Kenya (AFR)
   - BTC - Libya (BTC)
   - LUX - Luxembourg (LUX)
   - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
   - IUS - Mexico (IUS)
   - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
   - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
   - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
   - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
   - PHN - Netherlands (PHN)
   - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
   - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
   - NZC - New Zealand (NZC)
   - TNZ - New Zealand (TNZ)
   - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
   - NEE - Nordic countries (NEE)
   - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
   - ATO - Open Austria (ATO)
   - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
   - TPA - Panama (TPA)
   - PNG - Papua New Guinea (PNG)
   - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
   - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
   - PET - Peru (PET)
   - SAM - Peru (SAM) (SAM)
   - XEO - Poland (XEO)
   - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
   - PRT - Poland (Play) (PRT)
   - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
   - MEO - Portugal (MEO)
   - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
   - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
   - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
   - PCT - Puerto Rico (PCT)
   - ROM - Romania (ROM)
   - COA - Romania (Cosmote) (COA)
   - ORO - Romania (Orange) (ORO)
   - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
   - WTL - Saudi Arabia (WTL)
   - ACR - Saudi Arabia (ACR)
   - KSA - Saudi Arabia (KSA)
   - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
   - TMS - Slovakia (TMS)
   - ORX - Slovakia (ORX)
   - SIO - Slovenia (SIO)
   - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
   - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
   - XFE - South Africa (XFE)
   - XFA - South Africa (XFA)
   - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
   - SEE - South East Europe (SEE)
   - PHE - Spain (PHE)
   - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
   - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
   - VDS - Sweden (VDS)
   - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
   - AUT - Switzerland (AUT)
   - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
   - EON - Trinidad and Tobago (EON)
   - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
   - TUN - Tunisia (TUN)
   - TUR - Turkey (TUR)
   - LYS - United Arab Emirates (LYS)
   - XSG - United Arab Emirates (XSG)
   - BTU - United Kingdom (BTU)
   - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
   - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
   - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
   - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
   - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
   - OPV - Unknown (OPV)
   - CHX - Unknown (CHX)
   - COE - Unknown (COE)
   - DDE - Unknown (DDE)
   - CHV - Unknown (CHV)
   - BVO - Unknown (BVO)
   - ALE - Unknown (ALE)
   - AMO - Unknown (AMO)
   - ANP - Unknown (ANP)
   - VFJ - Unknown (VFJ)
   - DHR - Unknown (DHR)
   - PNT - Unknown (PNT)
   - TTR - Unknown (TTR)
   - DNL - Unknown (DNL)
   - MTZ - Unknown (MTZ)
   - MRU - Unknown (MRU)
   - DPL - Unknown (DPL)
   - UFU - Uruguay (UFU)
   - UPO - Uruguay (UPO)
   - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

   Samsung Galaxy Secret Code

   Samsung Galaxy Secret Code?
   *#06# (Display IMEI number)
   *#1234# (Display current firmware)
   *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
   *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
   or *#7780#
   *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
   *2767*4387264636# (To display product code)
   *#272*imei#* (Display/change CSC code)
   or *#272*HHMM#*
   *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
   *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
   *#12580*369# (SW & HW Info)
   *#232337# (Bluetooth Address)
   *#232331# (Bluetooth Test Mode)
   *#232338# (WLAN MAC Address)
   *#0228# (ADC Reading)
   *#32489# (Ciphering Info)
   *#2263# (RF Band Selection)
   *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
   *#7284# (USB I2C Mode Control)
   *#232339# (WLAN Test Mode)
   *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
   *#0782# (Real Time Clock Test)
   *#0673# (Audio Test Mode)
   *#0*# (General Test Mode)
   *#872564# (USB Logging Control)
   *#4238378# (GCF Configuration)
   *#0283# (Audio Loopback Control)
   *#1575# (GPS Control Menu)
   *#3214789650# (LBS Test Mode)
   *#745# (RIL Dump Menu)
   *#03# (NAND Flash S/N)
   *#0589# (Light Sensor Test Mode)
   *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
   *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
   *#34971539# (Camera Firmware Update)
   *#526# (WLAN Engineering Mode)
   *#746# (Debug Dump Menu)
   *#9900# (System Dump Mode)
   *#44336# (Sofware Version Info)
   *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
   *#3282*727336*# (Data Usage Status)
   *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
   *#0289# (Melody Test Mode)
   *#2663# (TSP / TSK firmware update)
   *#528# (WLAN Engineering Mode)
   *#7412365# (Camera Firmware Menu)
   or *#*#34971539#*#*
   *#80# (Unknown)
   *#07# (Test History)
   *#3214789# (GCF Mode Status)
   *#272886# (Auto Answer Selection)
   *#8736364# (OTA Update Menu)
   *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
   *#7353# (Quick Test Menu)
   *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
   *#7465625# (View Phone Lock Status)
   *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
   *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
   #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
   #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
   *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
   #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
   *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
   #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

   Related Downloads

   Spread the love
   Samsung phones
   | #F41 (SM-F415F) | #M01 (SM-M015G, SM-M015F) | #M10-Core (SM-M013F) | #M10s (SM-M107F) | #M32 (SM-M325F) | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | #Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | #Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | #Tab S2 (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T,SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | #Tab S2 9.7 (SM-T815, SM-T815C, SM-T815Y) | #Tab S2 9.7 (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | #Tab S5e (SM-T720, SM-T725, SM-T727, SM-T727A, SM-T727U, SM-T727R4, SM-T727V) | #Tab S7 FE (SM-T730, SM-T735, SM-T735C, SM-T736B) | #Tab S7-S7+ (SM-T870, SM-T875, SM-T875N, SM-T878U) | #Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | A2 Core (SM-A260F, SM-A260G) | A40 CN (SM-A3050, SM-A3051, SM-A3058) | A5 2016 (SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510S, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A5100, SM-A5108) | J337x (SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337P, SM-J337T, SM-J337R4, SM-J337R7, SM-J337U, SM-J337V, SM-J337VPP, SM-J337W) | NOTE FE (SM-N935F, SM-N935S, SM-N935K, SM-N935L) | NOTE7 (SM-N930A, SM-N930T, SM-N930P, SM-N930R6, SM-N930V, SM-N9300, SM-N930S, SM-N930K, SM-N930L) | SC-04J | SCG01, SCG02, SCG03, SCG04, SCG05, SCG06, SCG07, SCG08 | SCV31, SC-04G | SCV39, SC-03K | SCV43 | SCV47, SM-F700J | SM-A013x (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | SM-A015x (SM-A015A, SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | SM-A025x (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025U, SM-A025U1, SM-A025V) | SM-A102x (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | SM-A105x (SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M) | SM-A115x (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | SM-A125x (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | SM-A202F/FN | SM-A205F/FN | SM-A205G/GN | SM-A205U/U1 | SM-A205W | SM-A207x (SM-A207F, SM-A207FN, SM-A207M) | SM-A215x (SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-A215P, SM-A215T, SM-S215DL) | SM-A217F/SM-A217M/SM-A217N | SM-A225x (SM-A225F, SM-A225M) | SM-A305x (SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305N, SM-A305YN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT) | SM-A307x (SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, A307GT, A307GN) | SM-A310x (SM-A310F, SM-A310M, SM-A310Y) | SM-A315x (SM-A315F, SM-A315G, SM-A315N) | SM-A320x (SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y) | SM-A325x (SM-A325F, SM-A325N, SM-A325M) | SM-A326x( SM-A326B, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326K, SM-A326W, SM-S326DL) | SM-A405F/FN/FM | SM-A415F | SM-A426x (SM-A4260, SM-A426N, SM-A426U, SM-A426W) | SM-A505x (SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GT, SM-A505GN, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W) | SM-A5070 | SM-A507F/FN | SM-A515x (SM-A515F, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W) | SM-A516x (SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516V, SM-A5160, SM-A516B, SM-A516N) | SM-A520x (SM-A520F, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520K, SM-A520W) | SM-A525x (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | SM-A526x (SM-A526B, SM-A526U, SM-A526W, SM-A5260) | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600 US (SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600P, SM-A600T, SM-A600T1, SM-A600U) | SM-A600F/SM-A600FN | SM-A600G/SM-A600GN/SM-A600N | SM-A605G/GN | SM-A605x (SM-A605F, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A6058) | SM-A606x (SM-A6060, SM-A606Y) | SM-A7050 | SM-A705F/FN | SM-A705G/SM-A705GN/SM-A705GM | SM-A705U/SM-A705W | SM-A7070 | SM-A707F/FN | SM-A710x (SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710S, SM-A710M, SM-A710Y) | SM-A715x (SM-A715F, SM-A715W) | SM-A716x (SM-A716B, SM-A716S, SM-A716U, SM-A716U1, SM-A716V) | SM-A720F | SM-A720S | SM-A725x (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | SM-A730F | SM-A750C | SM-A750F/FN/MN | SM-A750G/GN | SM-A750N | SM-A800x (SM-A8000, SM-A800I, SM-A800S) | SM-A805x (SM-A805F, SM-A8050, SM-A805N) | SM-A900x (SM-A9000, SM-A9080) | SM-A908x (SM-A908B, SM-A908N) | SM-A910x (SM-A9100, SM-A910F) | SM-A920x (SM-A920F, SM-A920N, SM-A9200) | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C70xx (SM-C7000, SM-C7010, SM-C701F, SM-C7018) | SM-C71xx (SM-C7100, SM-C710F) | SM-C900x (SM-C900F, SM-C9000, SM-C9008) | SM-E5260 | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F7070 | SM-F707B/SM-F707N | SM-F707U/U1/W | SM-F7110 | SM-F711B | SM-F711N | SM-F711U/U1 | SM-F711W | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907B | SM-F907N | SM-F916U/SM-F916B/SM-F916W/SM-F916N/SM-F9160 | SM-F926B | SM-F926N | SM-F926U/U1 | SM-F926W | SM-F986B | SM-G360x (SM-G360T, SM-G360T1) | SM-G389F | SM-G390F/SM-G390Y/SM-G390W | SM-G398FN | SM-G525F | SM-G530x (SM-G530A, SM-G530AZ) | SM-G532G | SM-G550x (SM-G550T, SM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5500, SM-G550FY) | SM-G5510 | SM-G552x (SM-G5520, SM-G5528) | SM-G570x (SM-G5700, SM-G570M, SM-G570Y) | SM-G600x (SM-G6000, SM-G600S, SM-G600FY) | SM-G610x (SM-G610F, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610S, SM-G6100, SM-G610M, SM-G610Y) | SM-G611x (SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611S, SM-G611M, SM-G611MT) | SM-G615x (SM-G615F, SM-G615FU) | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U1 | SM-G780F/SM-G780G/SM-G7810/SM-G781B/SM-G781N | SM-G781U/SM-G781U1/SM-G781V/SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G9200/G9208/G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T/T1 | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986x (SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W) | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G990U, SM-G990U1 | SM-G990W | SM-G9910 | SM-G991B-SM-G991N | SM-G991x (SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W) | SM-G9960 | SM-G996B/SM-G996N | SM-G996U/SM-G996U1/SM-G996W | SM-G9980 | SM-G998B/SM-G998N | SM-G998U/SM-G998U1/SM-G998W | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J400x (SM-J400F, SM-J400M) | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/SM-J510FN/SM-J510FQ/SM-J510MN/SM-J510GN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J727x (SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727S, SM-J727T, SM-J727T1, SM-J727U, SM-J727P, SM-J727R4) | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M022x (SM-M022G, SM-M022F) | SM-M105F | SM-M105x (SM-M105F, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M105G) | SM-M115x (SM-M115F, SM-M115M) | SM-M127x (SM-M127F, SM-M127G, SM-M127N) | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M215F | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M405F | SM-M515F | SM-M625x (SM-M625F, SM-M625G) | SM-N770F | SM-N910A/SM-N910P/SM-N910W8 | SM-N915A/SM-N915T/SM-N915V | SM-N920C/SM-N920I/SM-N9208 | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N9700 | SM-N970F | SM-N970U/U1/W | SM-N9750/N9758 | SM-N975F | SM-N975U/SM-N975U1/SM-N975W | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200x (SM-P200, SM-P205) | SM-P355/P355M/P355C | SM-P55x (SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555S) | SM-P583 | SM-P585x (SM-P585, SM-P585M, SM-P585Y) | SM-P588C | SM-P610/SM-P615/SM-P615C/SM-P615N/SM-P617 | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S205DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T290/T295/T297 | SM-T335K/L/S | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355/SM-T355C/SM-T355Y/SM-T355M/ | SM-T377A/SM-T377P/SM-T377R4/SM-T377V/SM-T377W | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385/T385C | SM-T385K/L/S | SM-T385M | SM-T387x (SM-T387AA, SM-T387P, SM-T387T, SM-T387V, SM-T387R4, SM-T387W) | SM-T390 | SM-T395/T395C | SM-T395N | SM-T397U | SM-T500/SM-T505/SM-T507 | SM-T505N/SM-T505C | SM-T510/T515/T515N | SM-T517/T517P | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715x (SM-T715/T715C/T715Y) | SM-T719x (SM-T719/SM-T719C/SM-T719Y) | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T818/SM-T818A/SM-T818T/SM-T818W/SM-T818V | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860, SM-T865, SM-T865N, SM-T867) | SM-T927A | SM-W201x (SM-W2017, SM-W2018, SM-W2019, SM-W2020, SM-W2021)

   CHECK OUT!

   • Your cart is empty.