Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-G715U1 Galaxy XCover Pro 2020 US TD-LTE (Samsung G715) (Android 11 OS11)


Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-G715U1 Galaxy XCover Pro 2020 US TD-LTE (Samsung G715)

Samsung Galaxy XCover Pro
Samsung SM-G715U1 Galaxy XCover Pro 2020 US TD-LTE (Samsung G715)

Android 11 OS11 firmware

G715U1UEU9BUF5 (Colombia) Android 11 firmware details

AP_G715U1UEU9BUF5_CL21553420_QB40975849_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UEU9BUF5_CL21553420_QB40975849_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU9BUF5_CP19524600_CL21553420_QB40975849_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G715U1OWO9BUF4_CL21948700_QB40973314_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G715U1OWO9BUF4_CL21948700_QB40973314_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU9BUF5_CL21553420_QB40975849_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/Colombia)
 • MD5 : 886ec95a2d1a60a12f12fd2bde6bb594
G715U1UEU9BUF4 (Chile) Android 11 firmware details

AP_G715U1UEU9BUF4_CL21553420_QB40975753_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UEU9BUF4_CL21553420_QB40975753_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU9BUF4_CP19524602_CL21553420_QB40975753_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G715U1OWO9BUF4_CL21948700_QB40973314_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G715U1OWO9BUF4_CL21948700_QB40973314_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU9BUF4_CL21553420_QB40975753_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/Chile)
 • MD5 : 2e5102c26400ad17230afa45879d8415
G715U1UEU9BUF3 () Android 11 firmware details

AP_G715U1UEU9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UEU9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU9BUF3_CP19535118_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : 71febfbb7cd5d1a0cfcf2b8120fb981a
G715U1UEU9BUF3 (Comcast Xfinity/CCT) Android 11 firmware details

AP_G715U1UEU9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UEU9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU9BUF3_CP19535118_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU9BUF3_CL21553420_QB40995415_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/Comcast Xfinity/CCT)
 • MD5 : 71febfbb7cd5d1a0cfcf2b8120fb981a
G715U1UEU8BUF1 (Verizon) Android 11 firmware details

AP_G715U1UEU8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UEU8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU8BUF1_CL1980273_QB19358813_SIGNED.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/Verizon)
 • MD5 : a1c34b9611ae16249c332fa90a596f97
G715U1UEU8BUF1 (XAA) Android 11 firmware details

AP_G715U1UEU8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UEU8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU8BUF1_CL1980273_QB19358813_SIGNED.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU8BUF1_CL21553420_QB40608528_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/XAA)
 • MD5 : a1c34b9611ae16249c332fa90a596f97
G715U1UES8BUE6 (Brazil) Android 11 firmware details

AP_G715U1UES8BUE6_CL21064319_QB40463085_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UES8BUE6_CL21064319_QB40463085_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES8BUE6_CP19307033_CL21064319_QB40463085_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G715U1OWO8BUE4_CL21529851_QB40357914_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G715U1OWO8BUE4_CL21529851_QB40357914_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES8BUE6_CL21064319_QB40463085_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/Brazil)
 • MD5 : 223d10678b568241d465553889d6035d
G715U1UEU7BUD6 (Brazil) Android 11 firmware details

AP_G715U1UEU7BUD6_CL21064319_QB39777640_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5
BL_G715U1UEU7BUD6_CL21064319_QB39777640_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU7BUD4_CP18931646_CL21064319_QB39612186_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G715U1OWO7BUD6_CL21529851_QB39888014_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G715U1OWO7BUD6_CL21529851_QB39888014_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU7BUD6_CL21064319_QB39777640_REV00_user_low_ship_meta_OS11.zip (OS11/Brazil)
 • MD5 : 436f5ed10c52aa14ce233ab49e55ba62

Android 10 Q OS10 firmware

10 QG715U1UES7AUB6 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES7AUB6_CL19077974_QB38006044_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES7AUB6_CL19077974_QB38006044_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES7AUB6_CP18150158_CL19077974_QB38006044_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM7AUB6_CL19077974_QB38006044_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM7AUB6_CL19077974_QB38006044_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES7AUB6_CL19077974_QB38006044_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 279926a998713e64deebfaf47045051a
10 QG715U1UEU6AUA4 (Mexico) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU6AUA4_CL19077974_QB37373338_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU6AUA4_CL19077974_QB37373338_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU6AUA2_CP17935002_CL19077974_QB37373338_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G715U1OWO6AUA4_CL20724243_QB37360402_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G715U1OWO6AUA4_CL20724243_QB37360402_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU6AUA4_CL19077974_QB37373338_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Mexico)
 • MD5 : 5c9459379fad868e34729bea36340ea8
10 QG715U1UES6ATL1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES6ATL1_CP17803594_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : bff9613aff178ac4969dec15c360fc62
10 QG715U1UES6ATL1 (XAA) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES6ATL1_CP17803594_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES6ATL1_CL19077974_QB36952441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/XAA)
 • MD5 : bff9613aff178ac4969dec15c360fc62
10 QG715U1UEU4ATI1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU4ATI1_CP16704074_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : ad16a19422fe1a7e29a254dd6ff8b928
10 QG715U1UEU4ATI1 (AT&T) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU4ATI1_CP16704074_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU4ATI1_CL19077974_QB34074965_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/AT&T)
 • MD5 : ad16a19422fe1a7e29a254dd6ff8b928
10 QG715U1UES4ATH3 (Mexico) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES4ATH3_CL17864092_QB33856207_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES4ATH3_CL17864092_QB33856207_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES4ATH9_CP16685571_CL17864092_QB33947236_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G715U1OWO4ATH6_CL18903224_QB33855669_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G715U1OWO4ATH6_CL18903224_QB33855669_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES4ATH3_CL17864092_QB33856207_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Mexico)
 • MD5 : 01274a8d06676a00d4bcac664c48805f
10 QG715U1UEU4ATH1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU4ATH1_CP16503227_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : bc41c3f5530247d3dc2ac463d2e49fc8
10 QG715U1UEU4ATH1 (ATT) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU4ATH1_CP16503227_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU4ATH1_CL19077974_QB33415815_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/ATT)
 • MD5 : bc41c3f5530247d3dc2ac463d2e49fc8
10 QG715U1UEU3ATG3 (South America) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU3ATG3_CL17864092_QB32680973_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU3ATG3_CL17864092_QB32680973_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU3ATG3_CP16255472_CL17864092_QB32699435_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G715U1OWO3ATFE_CL18903224_QB32402371_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G715U1OWO3ATFE_CL18903224_QB32402371_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU3ATG3_CL17864092_QB32680973_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/South America)
 • MD5 : 43b1265eefc0529b448f62b1f4123538
10 QG715U1UES3ATF1 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES3ATF1_CL17864092_QB32096463_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES3ATF1_CL17864092_QB32096463_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES3ATF1_CP16112337_CL17864092_QB32096463_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM3ATF1_CL17864092_QB32096463_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM3ATF1_CL17864092_QB32096463_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES3ATF1_CL17864092_QB32096463_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 9140ca45d0e4c3962619b857a67cdf73
10 QG715U1UES2ATE3 (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES2ATE3_CP15911900_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : 5664fb75ed81c82146e0a31ef72b9431
10 QG715U1UES2ATE3 (US Cellular) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES2ATE3_CP15911900_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/US Cellular)
 • MD5 : 5664fb75ed81c82146e0a31ef72b9431
10 QG715U1UES2ATE3 (AT&T) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UES2ATE3_CP15911900_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UES2ATE3_CL17864092_QB31340299_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/AT&T)
 • MD5 : 5664fb75ed81c82146e0a31ef72b9431
10 QG715U1UEU1ATAJ (Verizon) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU1ATAJ_CP15016233_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/Verizon)
 • MD5 : da1c1417928c0e55c2f959e805c22148
10 QG715U1UEU1ATAJ (XAA) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU1ATAJ_CP15016233_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/XAA)
 • MD5 : da1c1417928c0e55c2f959e805c22148
10 QG715U1UEU1ATAJ (ATT) Android 10 Q firmware details

AP_G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5
BL_G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G715U1UEU1ATAJ_CP15016233_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OMC_OYM_G715U1OYM1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OYM_G715U1OYM1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship.tar.md5

 • G715U1UEU1ATAJ_CL17864092_QB28942441_REV00_user_low_ship_meta_OS10.zip (Q OS10/ATT)
 • MD5 : da1c1417928c0e55c2f959e805c22148

  Please check Android version, Security patch level and binary version before purchasing!
  Purchase
  Samsung SM-G715U1 Galaxy XCover Pro 2020 US TD-LTE (Samsung G715)
  Release date:May 3, 2020
  Current version:Android 11 OS11
  Product type:Android
  File format:zip, md5
  Requirements:Samsung SM-G715U1 Galaxy XCover Pro 2020 US TD-LTE (Samsung G715)
  Bootloader version, Samsung CSC Codes and How to flash stock firmware via Odin.

  Warning : You will NOT be able to downgrade to previous versions of bootloader!!!

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

   How to flash Android Q OS10, 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin
   1: Install Samsung usb drivers | download here or here
   2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
   3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
   4: Connect device to PC via a working USB cable.
   5: Download new Odin (Odin3_v3.14.4.zip | Odin3_v3.13.2.zip | Odin3_v3.11.1.rar | Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.zip), Extract and Run 'Odin 3.xx.x exe' file as administrator.
   6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

   • Click on BL : Load BL_ file (Bootloader)
   • Click on AP : Load AP_ file (System &Recovery)
   • Click on CP : Load CP_ file (Modem / Radio)
   • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file (Country / Region / Operator)

   7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
   8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
   9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.


   Warning! Updating your phone will erase all of your personal data (contact, sms, note, images..) stored on your phone. Please back up all data before flashing.
   How to check bootloader version?

   How to check bootloader version?

   - From RECOVERY MODE

   Bootloader version, bootloader revision (rev).. is 5th digit from right!

   From SETTINGS menu

   Settings/About phone/Software information. Check the information under the "Baseband version"

   Why do i have to pay?

   Why do i have to pay?
   -No waiting time! You can download file right away.
   -No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
   -No expired download links.
   -No Monthly fees, No Submisstion fees!
   -Files on Google Drive. You can re-download anytime you like.
   -You pay for storage costs and services, NOT for the file.

   If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

   Samsung CSC Codes

   Samsung CSC Codes (Full list)

   What is CSC?

   CSC stands for Country Specific Code. It is unique for each country or region or network carrier.

   United States carriers

   - ACG - Nextech / C-Spire
   - ATT - AT&T
   - BST - BST (unknown)
   - CCT - Comcast
   - GCF - GCF (unknown)
   - LRA - Bluegrass Cellular
   - SPR - Sprint (CDMA)
   - TFN - Tracfone branded
   - TMB - T-Mobile
   - USC - USA un
   - VMU - Virgin Mobile USA
   - VZW - Verizon
   - XAA - USA unbranded (default)
   - XAS - XAS (unknown)

   Canada carriers

   - BMC - Bell Mobile
   - BWA - SaskTel
   - CHR - Canada (unknown)
   - ESK - EastLink
   - FMC - Fido Mobile
   - GLW - Globalive Wind Mobile
   - KDO - Koodo Mobile
   - MTB - Belarus
   - RWC - Rogers
   - TLS - Telus
   - VMC - Virgin Mobile
   - VTR - Vidéotron
   - XAC - Canada unbranded (default)

   Global

   - AFG - Afghanistan (AFG)
   - TMC - Algeria (TMC)
   - ARO - Argentina (ARO)
   - ANC - Argentina (ANC)
   - UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
   - PSN - Argentina (Personal) (PSN)
   - XSA - Australia (XSA)
   - OPS - Australia (Optus) (OPS)
   - TEL - Australia (Telstra) (TEL)
   - VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
   - DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
   - MOB - Austria (A1) (MOB)
   - MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
   - TRG - Austria (Telering) (TRG)
   - SEB - Baltic (SEB)
   - PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
   - TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
   - BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
   - ZTO - Brazil (ZTO)
   - ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
   - ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
   - ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
   - ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
   - BGL - Bulgaria (BGL)
   - GBL - Bulgaria (GBL)
   - MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
   - VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
   - CHO - Chile (CHO)
   - CRC - Chile (CRC)
   - CHL - Chile (Claro) (CHL)
   - CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
   - CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
   - COO - Colombia (COO)
   - COM - Colombia (Comcel) (COM)
   - COB - Colombia (Movistar) (COB)
   - ICE - Costa Rica (ICE)
   - CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
   - TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
   - VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
   - CYV - Cyprus (CYV)
   - ETL - Czech Republic (ETL)
   - O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
   - TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
   - VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
   - CDR - Dominican Republic (CDR)
   - DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
   - ECO - Ecuador (ECO)
   - EBE - Ecuador (EBE)
   - EGY - Egypt (EGY)
   - XEF - France (XEF)
   - BOG - France (Bouygues) (BOG)
   - FTM - France (Orange) (FTM)
   - SFR - France (SFR) (SFR)
   - DBT - Germany (DBT)
   - XEG - Germany (1&1) (XEG)
   - VIA - Germany (O2) (VIA)
   - DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
   - VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
   - EUR - Greece (EUR)
   - COS - Greece (Cosmote) (COS)
   - VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
   - PGU - Guatemala (PGU)
   - TGU - Guatemala (TGU)
   - CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
   - XEH - Hungary (XEH)
   - TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
   - PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
   - VDH - Hungary (VDH) (VDH)
   - THR - Iran (THR)
   - MID - Iraq (MID)
   - TSI - Ireland (TSI)
   - 3IE - Ireland (Three) (3IE)
   - VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
   - ILO - Israel (ILO)
   - CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
   - PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
   - PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
   - ITV - Italy (ITV)
   - HUI - Italy (H3G) (HUI)
   - TIM - Italy (TIM) (TIM)
   - OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
   - WIN - Italy (Wind) (WIN)
   - CWW - Jamaica (CWW)
   - JDI - Jamaica (JDI)
   - AFR - Kenya (AFR)
   - BTC - Libya (BTC)
   - LUX - Luxembourg (LUX)
   - MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
   - IUS - Mexico (IUS)
   - TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
   - TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
   - MAT - Morocco (MAT) (MAT)
   - MWD - Morocco (MWD) (MWD)
   - PHN - Netherlands (PHN)
   - TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
   - VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
   - NZC - New Zealand (NZC)
   - TNZ - New Zealand (TNZ)
   - VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
   - NEE - Nordic countries (NEE)
   - TEN - Norway (Telenor) (TEN)
   - ATO - Open Austria (ATO)
   - PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
   - TPA - Panama (TPA)
   - PNG - Papua New Guinea (PNG)
   - CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
   - PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
   - PET - Peru (PET)
   - SAM - Peru (SAM) (SAM)
   - XEO - Poland (XEO)
   - PLS - Poland (PLUS) (PLS)
   - PRT - Poland (Play) (PRT)
   - TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
   - MEO - Portugal (MEO)
   - OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
   - TPH - Portugal (TPH) (TPH)
   - TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
   - PCT - Puerto Rico (PCT)
   - ROM - Romania (ROM)
   - COA - Romania (Cosmote) (COA)
   - ORO - Romania (Orange) (ORO)
   - CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
   - WTL - Saudi Arabia (WTL)
   - ACR - Saudi Arabia (ACR)
   - KSA - Saudi Arabia (KSA)
   - XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
   - TMS - Slovakia (TMS)
   - ORX - Slovakia (ORX)
   - SIO - Slovenia (SIO)
   - MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
   - SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
   - XFE - South Africa (XFE)
   - XFA - South Africa (XFA)
   - XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
   - SEE - South East Europe (SEE)
   - PHE - Spain (PHE)
   - XEC - Spain (Movistar) (XEC)
   - ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
   - VDS - Sweden (VDS)
   - HTS - Sweden (Tre) (HTS)
   - AUT - Switzerland (AUT)
   - SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
   - EON - Trinidad and Tobago (EON)
   - TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
   - TUN - Tunisia (TUN)
   - TUR - Turkey (TUR)
   - LYS - United Arab Emirates (LYS)
   - XSG - United Arab Emirates (XSG)
   - BTU - United Kingdom (BTU)
   - EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
   - H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
   - O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
   - VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
   - XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
   - OPV - Unknown (OPV)
   - CHX - Unknown (CHX)
   - COE - Unknown (COE)
   - DDE - Unknown (DDE)
   - CHV - Unknown (CHV)
   - BVO - Unknown (BVO)
   - ALE - Unknown (ALE)
   - AMO - Unknown (AMO)
   - ANP - Unknown (ANP)
   - VFJ - Unknown (VFJ)
   - DHR - Unknown (DHR)
   - PNT - Unknown (PNT)
   - TTR - Unknown (TTR)
   - DNL - Unknown (DNL)
   - MTZ - Unknown (MTZ)
   - MRU - Unknown (MRU)
   - DPL - Unknown (DPL)
   - UFU - Uruguay (UFU)
   - UPO - Uruguay (UPO)
   - CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

   Samsung Galaxy Secret Code

   Samsung Galaxy Secret Code?
   *#06# (Display IMEI number)
   *#1234# (Display current firmware)
   *#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
   *#*#7780#*#* (Factory soft reset)
   or *#7780#
   *2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
   *2767*4387264636# (To display product code)
   *#272*imei#* (Display/change CSC code)
   or *#272*HHMM#*
   *#*#1472365#*#* (GPS test settings)
   *#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
   *#12580*369# (SW & HW Info)
   *#232337# (Bluetooth Address)
   *#232331# (Bluetooth Test Mode)
   *#232338# (WLAN MAC Address)
   *#0228# (ADC Reading)
   *#32489# (Ciphering Info)
   *#2263# (RF Band Selection)
   *#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
   *#7284# (USB I2C Mode Control)
   *#232339# (WLAN Test Mode)
   *#0842# (Vibra Motor Test Mode)
   *#0782# (Real Time Clock Test)
   *#0673# (Audio Test Mode)
   *#0*# (General Test Mode)
   *#872564# (USB Logging Control)
   *#4238378# (GCF Configuration)
   *#0283# (Audio Loopback Control)
   *#1575# (GPS Control Menu)
   *#3214789650# (LBS Test Mode)
   *#745# (RIL Dump Menu)
   *#03# (NAND Flash S/N)
   *#0589# (Light Sensor Test Mode)
   *#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
   *#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
   *#34971539# (Camera Firmware Update)
   *#526# (WLAN Engineering Mode)
   *#746# (Debug Dump Menu)
   *#9900# (System Dump Mode)
   *#44336# (Sofware Version Info)
   *#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
   *#3282*727336*# (Data Usage Status)
   *#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
   *#0289# (Melody Test Mode)
   *#2663# (TSP / TSK firmware update)
   *#528# (WLAN Engineering Mode)
   *#7412365# (Camera Firmware Menu)
   or *#*#34971539#*#*
   *#80# (Unknown)
   *#07# (Test History)
   *#3214789# (GCF Mode Status)
   *#272886# (Auto Answer Selection)
   *#8736364# (OTA Update Menu)
   *#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
   *#7353# (Quick Test Menu)
   *2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
   *#7465625# (View Phone Lock Status)
   *7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
   *7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
   #7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
   #7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
   *7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
   #7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
   *7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
   #7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)

   Related Downloads

   Spread the love
   Samsung phones
   | #F41 (SM-F415F) | #M01 (SM-M015G, SM-M015F) | #M10-Core (SM-M013F) | #M10s (SM-M107F) | #M32 (SM-M325F) | #SC/SCV/SCG Series (Japan) | #Tab A7 Lite (SM-T220, SM-T225, SM-T225C) | #Tab Active 3 (SM-T570, SM-T575, SM-T577, SM-T577U) | #Tab S2 (SM-T817, SM-T817A, SM-T817T,SM-T817P, SM-T817R4, SM-T817V, SM-T817W) | #Tab S2 9.7 (SM-T815, SM-T815C, SM-T815Y) | #Tab S2 9.7 (SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y) | #Tab S5e (SM-T720, SM-T725, SM-T727, SM-T727A, SM-T727U, SM-T727R4, SM-T727V) | #Tab S7 FE (SM-T730, SM-T735, SM-T735C, SM-T736B) | #Tab S7-S7+ (SM-T870, SM-T875, SM-T875N, SM-T878U) | #Tab S7, S7+, 5G (SM-T970, SM-T975, SM-T975N, SM-T976B, SM-T976N, SM-T978U) | A2 Core (SM-A260F, SM-A260G) | A40 CN (SM-A3050, SM-A3051, SM-A3058) | A5 2016 (SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510S, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A5100, SM-A5108) | J337x (SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337P, SM-J337T, SM-J337R4, SM-J337R7, SM-J337U, SM-J337V, SM-J337VPP, SM-J337W) | NOTE FE (SM-N935F, SM-N935S, SM-N935K, SM-N935L) | NOTE7 (SM-N930A, SM-N930T, SM-N930P, SM-N930R6, SM-N930V, SM-N9300, SM-N930S, SM-N930K, SM-N930L) | SC-04J | SCG01, SCG02, SCG03, SCG04, SCG05, SCG06, SCG07, SCG08 | SCV31, SC-04G | SCV39, SC-03K | SCV43 | SCV47, SM-F700J | SM-A013x (SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M) | SM-A015x (SM-A015A, SM-A015AZ, SM-A015F, SM-A015G, SM-A015M, SM-A015T, SM-A015T1, SM-A015V) | SM-A025x (SM-A025F, SM-A025G, SM-A025M, SM-A025U, SM-A025U1, SM-A025V) | SM-A102x (SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102V, SM-A102N) | SM-A105x (SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M) | SM-A115x (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115F, SM-A115M, SM-A115U, SM-A115U1, SM-A115W, SM-S115DL) | SM-A125x (SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1) | SM-A202F/FN | SM-A205F/FN | SM-A205G/GN | SM-A205U/U1 | SM-A205W | SM-A207x (SM-A207F, SM-A207FN, SM-A207M) | SM-A215x (SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-A215P, SM-A215T, SM-S215DL) | SM-A217F/SM-A217M/SM-A217N | SM-A225x (SM-A225F, SM-A225M) | SM-A305x (SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305N, SM-A305YN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT) | SM-A307x (SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, A307GT, A307GN) | SM-A310x (SM-A310F, SM-A310M, SM-A310Y) | SM-A315x (SM-A315F, SM-A315G, SM-A315N) | SM-A320x (SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y) | SM-A325x (SM-A325F, SM-A325N, SM-A325M) | SM-A326x( SM-A326B, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326K, SM-A326W, SM-S326DL) | SM-A405F/FN/FM | SM-A415F | SM-A505x (SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GT, SM-A505GN, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W) | SM-A5070 | SM-A507F/FN | SM-A515x (SM-A515F, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W) | SM-A516x (SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516V, SM-A5160, SM-A516B, SM-A516N) | SM-A520x (SM-A520F, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520K, SM-A520W) | SM-A525x (SM-A525F, SM-A525M, SM-A525N) | SM-A526x (SM-A526B, SM-A526U, SM-A526W, SM-A5260) | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600 US (SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600P, SM-A600T, SM-A600T1, SM-A600U) | SM-A600F/SM-A600FN | SM-A600G/SM-A600GN/SM-A600N | SM-A605G/GN | SM-A605x (SM-A605F, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A6058) | SM-A606x (SM-A6060, SM-A606Y) | SM-A7050 | SM-A705F/FN | SM-A705G/SM-A705GN/SM-A705GM | SM-A705U/SM-A705W | SM-A7070 | SM-A707F/FN | SM-A710x (SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710S, SM-A710M, SM-A710Y) | SM-A715x (SM-A715F, SM-A715W) | SM-A716x (SM-A716B, SM-A716S, SM-A716U, SM-A716U1, SM-A716V) | SM-A720F | SM-A720S | SM-A725x (SM-A725F, SM-A725M, SM-A725N) | SM-A730F | SM-A750C | SM-A750F/FN/MN | SM-A750G/GN | SM-A750N | SM-A800x (SM-A8000, SM-A800I, SM-A800S) | SM-A805x (SM-A805F, SM-A8050, SM-A805N) | SM-A900x (SM-A9000, SM-A9080) | SM-A908x (SM-A908B, SM-A908N) | SM-A910x (SM-A9100, SM-A910F) | SM-A920x (SM-A920F, SM-A920N, SM-A9200) | SM-C5000 | SM-C5010/C5018 | SM-C70xx (SM-C7000, SM-C7010, SM-C701F, SM-C7018) | SM-C71xx (SM-C7100, SM-C710F) | SM-C900x (SM-C900F, SM-C9000, SM-C9008) | SM-E5260 | SM-F7000 | SM-F700F | SM-F700N | SM-F700U/SM-F700U1/SM-F700W | SM-F7070 | SM-F707B/SM-F707N | SM-F707U/U1/W | SM-F7110 | SM-F711B | SM-F711N | SM-F711U/U1 | SM-F711W | SM-F9000 | SM-F900F | SM-F900U/SM-F900U1/SM-F900W | SM-F907B | SM-F907N | SM-F916U/SM-F916B/SM-F916W/SM-F916N/SM-F9160 | SM-F926B | SM-F926N | SM-F926U/U1 | SM-F926W | SM-F986B | SM-G360x (SM-G360T, SM-G360T1) | SM-G389F | SM-G390F/SM-G390Y/SM-G390W | SM-G398FN | SM-G525F | SM-G530x (SM-G530A, SM-G530AZ) | SM-G532G | SM-G550x (SM-G550T, SM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5500, SM-G550FY) | SM-G5510 | SM-G552x (SM-G5520, SM-G5528) | SM-G570x (SM-G5700, SM-G570M, SM-G570Y) | SM-G600x (SM-G6000, SM-G600S, SM-G600FY) | SM-G610x (SM-G610F, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610S, SM-G6100, SM-G610M, SM-G610Y) | SM-G611x (SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611S, SM-G611M, SM-G611MT) | SM-G615x (SM-G615F, SM-G615FU) | SM-G715FN | SM-G715U/U1/W | SM-G750A | SM-G770F | SM-G770U1 | SM-G780F/SM-G780G/SM-G7810/SM-G781B/SM-G781N | SM-G781U/SM-G781U1/SM-G781V/SM-G781W | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850/G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A/U | SM-G900A/AZ | SM-G9200/G9208/G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T/T1 | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287/G9287C | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A/AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K/L/S | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC/VL | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K/L/S | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500/08 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600/08 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1/W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730/G9738 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U/U1 | SM-G973W | SM-G9750/G9758 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-G977N | SM-G977T/B/P | SM-G977U/U1 | SM-G980F | SM-G9810 | SM-G981B | SM-G981N | SM-G981U/SM-G981U1/SM-G981V | SM-G981W | SM-G985F | SM-G9860 | SM-G986B | SM-G986N | SM-G986x (SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W) | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N | SM-G988U/U1 | SM-G988W | SM-G990U, SM-G990U1 | SM-G990W | SM-G9910 | SM-G991B-SM-G991N | SM-G991x (SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W) | SM-G9960 | SM-G996B/SM-G996N | SM-G996U/SM-G996U1/SM-G996W | SM-G9980 | SM-G998B/SM-G998N | SM-G998U/SM-G998U1/SM-G998W | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M/MU | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4/J327R6/J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V/PP | SM-J327W | SM-J3300/08 | SM-J330F/FN | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J400x (SM-J400F, SM-J400M) | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F/FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/SM-J510FN/SM-J510FQ/SM-J510MN/SM-J510GN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K/L/S | SM-J530Y/YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L/N | SM-J610F/FN | SM-J610G | SM-J700F/SM-J700H/SM-J700M | SM-J700P/SM-J700T/SM-J700T1 | SM-J701F/SM-J701FN/SM-J701FQ/SM-J701M/SM-J701MT | SM-J710F/SM-J710F/SM-J710FQ/SM-J710GN/SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/SM-J727AZ | SM-J727P/SM-J727R4 | SM-J727V/SM-J727VPP | SM-J727x (SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727S, SM-J727T, SM-J727T1, SM-J727U, SM-J727P, SM-J727R4) | SM-J730F/FM | SM-J730G/GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G/GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M022x (SM-M022G, SM-M022F) | SM-M105F | SM-M105x (SM-M105F, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M105G) | SM-M115x (SM-M115F, SM-M115M) | SM-M127x (SM-M127F, SM-M127G, SM-M127N) | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M215F | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-M307F/FN | SM-M315F | SM-M317F | SM-M405F | SM-M515F | SM-M625x (SM-M625F, SM-M625G) | SM-N770F | SM-N910A/SM-N910P/SM-N910W8 | SM-N915A/SM-N915T/SM-N915V | SM-N920C/SM-N920I/SM-N9208 | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N9500/08 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1/W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-N9700 | SM-N970F | SM-N970U/U1/W | SM-N9750/N9758 | SM-N975F | SM-N975U/SM-N975U1/SM-N975W | SM-N9760 | SM-N976B | SM-N976N | SM-N976Q | SM-N976U | SM-N976V | SM-N980F | SM-N9810 | SM-N981B | SM-N981N | SM-N981U/SM-N981U1 | SM-N981W | SM-N985F | SM-N9860 | SM-N986B | SM-N986N | SM-N986U/U1/W | SM-P200x (SM-P200, SM-P205) | SM-P355/P355M/P355C | SM-P55x (SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555S) | SM-P583 | SM-P585x (SM-P585, SM-P585M, SM-P585Y) | SM-P588C | SM-P610/SM-P615/SM-P615C/SM-P615N/SM-P617 | SM-S102DL | SM-S120VL | SM-S205DL | SM-S260DL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S506DL | SM-S515DL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T290/T295/T297 | SM-T335K/L/S | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355/SM-T355C/SM-T355Y/SM-T355M/ | SM-T377A/SM-T377P/SM-T377R4/SM-T377V/SM-T377W | SM-T378V | SM-T380/T380C | SM-T385/T385C | SM-T385K/L/S | SM-T385M | SM-T387x (SM-T387AA, SM-T387P, SM-T387T, SM-T387V, SM-T387R4, SM-T387W) | SM-T390 | SM-T395/T395C | SM-T395N | SM-T397U | SM-T500/SM-T505/SM-T507 | SM-T505N/SM-T505C | SM-T510/T515/T515N | SM-T517/T517P | SM-T540/T545/T547 | SM-T547U | SM-T550 | SM-T555/SM-T555C | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585/SM-T585C/SM-T585N0 | SM-T587/SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597P | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715x (SM-T715/T715C/T715Y) | SM-T719x (SM-T719/SM-T719C/SM-T719Y) | SM-T805/SM-T805S/SM-T805L/SM-T805K/SM-T807A/SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T818/SM-T818A/SM-T818T/SM-T818W/SM-T818V | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835/SM-T835C/SM-T835N | SM-T837/SM-T837A/SM-T837R4/SM-T837T/SM-T837V | SM-T86x (SM-T860, SM-T865, SM-T865N, SM-T867) | SM-T927A | SM-W201x (SM-W2017, SM-W2018, SM-W2019, SM-W2020, SM-W2021)

   Download Details

   Full stock firmware, full repair firmware, Factory firmware for Samsung SM-G715U1 Galaxy XCover Pro 2020 US TD-LTE (Samsung G715) (Android 11 OS11)

   Download Categories: , , , , , , , , , ,
   Download Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   CHECK OUT!

   • Your cart is empty.