Full stock firmware, full factory firmware for Samsung SM-G9600/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE CN (Samsung Star) (Android 9.0.0 Pie)

Full stock firmware, full factory firmware for Samsung SM-G9600/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE CN (Samsung Star)

Samsung SM-G9600/DS Galaxy S9 Duos

Android 9.0 Pie firmware

9.0 pieG9600ZHU3CSB3 (HongKong) Android 9.0.0 Pie firmware details

AP_G9600ZHU3CSB3_CL15462745_QB22200412_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_G9600ZHU3CSB3_CL15462745_QB22200412_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3CSB3_CP11981172_CL15462745_QB22174655_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3CSB3_CL15462745_QB22200412_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3CSB3_CL15462745_QB22200412_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3CSB3_CL15462745_QB22200412_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (HongKong)
 • MD5 : ca316494aa3541d17cd2a14fe8254de3
9.0 pieG9600ZCU3CSB3 (China) Android 9.0.0 Pie firmware details

AP_G9600ZCU3CSB3_CL15462745_QB22174655_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_G9600ZCU3CSB3_CL15462745_QB22174655_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3CSB3_CP11981172_CL15462745_QB22174655_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3CSB3_CL15462745_QB22174655_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3CSB3_CL15462745_QB22174655_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU3CSB3_CL15462745_QB22174655_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (China)
 • MD5 : 2c13e9f5a0d667acfb12e691e8770567
9.0 pieG9600ZHU3CSB2 (Mexico) Android 9.0.0 Pie firmware details

AP_G9600ZHU3CSB2_CL15229958_QB22074732_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_G9600ZHU3CSB2_CL15229958_QB22074732_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3CSAA_CP11739827_CL15229958_QB21683751_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWA_G9600OWA3CSB1_CL15419709_QB22067580_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_G9600OWA3CSB1_CL15419709_QB22067580_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3CSB2_CL15229958_QB22074732_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Mexico)
 • MD5 : f40eef530377a8d2ffdd3fdd69ce5ccf
9.0 pieG9600ZHS3CSB1 (Peru) Android 9.0.0 Pie firmware details

AP_G9600ZHS3CSB1_CL15229958_QB21960345_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_G9600ZHS3CSB1_CL15229958_QB21960345_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3CSAA_CP11739827_CL15229958_QB21683751_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO3CSAC_CL15295510_QB21843920_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO3CSAC_CL15295510_QB21843920_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHS3CSB1_CL15229958_QB21960345_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Peru)
 • MD5 : 3d1da02e393050fe309c831a09c0b894
9.0 pieG9600ZHU3CSAB (HongKong) Android 9.0.0 Pie firmware details

AP_G9600ZHU3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_G9600ZHU3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3CSAA_CP11739827_CL15229958_QB21683751_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (HongKong)
 • MD5 : 66c099b09a909087f4f846d075bc4686
9.0 pieG9600ZCU3CSAB (China) Android 9.0.0 Pie firmware details

AP_G9600ZCU3CSAB_CL15229958_QB21742255_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_G9600ZCU3CSAB_CL15229958_QB21742255_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3CSAA_CP11739827_CL15229958_QB21683751_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3CSAB_CL15229958_QB21742255_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3CSAB_CL15229958_QB21742255_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU3CSAB_CL15229958_QB21742255_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (China)
 • MD5 : 7bb472930f5cfb6af19815f5b9d77948
9.0 pieG9600ZHU3CSAB Android 9.0.0 Pie firmware details

AP_G9600ZHU3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5
BL_G9600ZHU3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3CSAA_CP11739827_CL15229958_QB21683751_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO3CSAC_CL15295510_QB21843920_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO3CSAC_CL15295510_QB21843920_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3CSAB_CL15229958_QB21797545_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.zip (Pie OS9)
 • MD5 : 02bb65406a0470ad65f268ab7e0b8e6d

Android 8.0.0 Oreo firmware

OreoG9600ZHS3ASA2 (Puerto Rico) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHS3ASA2_CL14341684_QB21564507_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHS3ASA2_CL14341684_QB21564507_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCS3ARL2_CP11455741_CL14341684_QB21130908_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWA_G9600OWA3ARI6_CL14464819_QB19955290_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_G9600OWA3ARI6_CL14464819_QB19955290_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHS3ASA2_CL14341684_QB21564507_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Puerto Rico)
 • MD5 : 958e368cc847509fc7807239acda591a
OreoG9600ZHS3ASA1 (Brazil) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHS3ASA1_CL14787400_QB21347934_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHS3ASA1_CL14787400_QB21347934_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCS3ARL1_CP11436170_CL14787400_QB21091821_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARK1_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARK1_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHS3ASA1_CL14787400_QB21347934_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Brazil)
 • MD5 : b368811ebb6c98fae6edfabec0746e56
OreoG9600ZHS3ARL7 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHS3ARL7_CL14724566_QB21232259_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHS3ARL7_CL14724566_QB21232259_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARK1_CP11121329_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARL7_CL14724566_QB21232259_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARL7_CL14724566_QB21232259_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHS3ARL7_CL14724566_QB21232259_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : c326c8868ad231cb1f37449eeea4f078
OreoG9600ZCS3ARL2 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCS3ARL2_CL14724566_QB21232533_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCS3ARL2_CL14724566_QB21232533_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARK1_CP11121329_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARL2_CL14724566_QB21232533_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARL2_CL14724566_QB21232533_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCS3ARL2_CL14724566_QB21232533_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 55c83a64424a07f60820be7a62d1a488
OreoG9600ZHU3ARL2 (Guatemala) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARL2_CL14787400_QB21072063_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARL2_CL14787400_QB21072063_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARK3_CP11215668_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWM_G9600OWM3ARL2_CL14787400_QB21090280_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWM_G9600OWM3ARL2_CL14787400_QB21090280_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARL2_CL14787400_QB21072063_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Guatemala)
 • MD5 : a2c9420826b4f4356f8ce48d9fa815af
OreoG9600ZHS3ARK7 (Jamaica) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHS3ARK7_CL14219747_QB20755227_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHS3ARK7_CL14219747_QB20755227_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARH4_CP10586053_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWE_G9600OWE3ARI3_CL14387154_QB19761514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWE_G9600OWE3ARI3_CL14387154_QB19761514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHS3ARK7_CL14219747_QB20755227_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Jamaica)
 • MD5 : f2fcea1305b232325f7a4107edfea972
OreoG9600ZHS3ARK6 (Chile) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHS3ARK6_CL14510762_QB20720212_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHS3ARK6_CL14510762_QB20720212_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARJ1_CP10911888_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWA_G9600OWA3ARI6_CL14464819_QB19955290_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_G9600OWA3ARI6_CL14464819_QB19955290_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHS3ARK6_CL14510762_QB20720212_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Chile)
 • MD5 : 046b6b3fdc67120d113a8911403161d1
OreoG9600ZHS3ARK5 (Puerto Rico) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHS3ARK5_CL14341684_QB20621277_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHS3ARK5_CL14341684_QB20621277_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCS3ARJ1_CP11036538_CL14341684_QB20285493_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWA_G9600OWA3ARI6_CL14464819_QB19955290_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWA_G9600OWA3ARI6_CL14464819_QB19955290_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHS3ARK5_CL14341684_QB20621277_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Puerto Rico)
 • MD5 : 2805d29722f007e5384f7491433770e8
OreoG9600ZHU3ARK3 Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARK3_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARK3_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARK3_CP11215668_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARK1_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARK1_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARK3_CL14787400_QB20635414_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip
 • MD5 : b67b1032d40b3a15a8cc325929a52967
OreoG9600ZCU3ARK1 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU3ARK1_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU3ARK1_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARK1_CP11121329_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARK1_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARK1_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU3ARK1_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 416c454f329b20daaa0c5f54b62a3790
OreoG9600ZHU3ARK1 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARK1_CL14724566_QB20512518_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARK1_CL14724566_QB20512518_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARK1_CP11121329_CL14724566_QB20512514_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARK1_CL14724566_QB20512518_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARK1_CL14724566_QB20512518_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARK1_CL14724566_QB20512518_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : f9171946198e20721e02bd4a6bbfe265
OreoG9600ZHU3ARJ2 (Brazil) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARJ2_CL14510762_QB20302529_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARJ2_CL14510762_QB20302529_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARJ2_CP10961201_CL14510762_QB20255345_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARJ1_CL14412832_QB20338248_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARJ1_CL14412832_QB20338248_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARJ2_CL14510762_QB20302529_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Brazil)
 • MD5 : 68b481d2000c92ae45364e1e82263f61
OreoG9600ZCU3ARJ1 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU3ARJ1_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU3ARJ1_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARJ1_CP10911888_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARJ1_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARJ1_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU3ARJ1_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : ea15ac9bac608498b839416e981588a8
OreoG9600ZHU3ARJ1 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARJ1_CL14510762_QB20055945_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARJ1_CL14510762_QB20055945_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARJ1_CP10911888_CL14510762_QB20055936_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARJ1_CL14510762_QB20055945_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARJ1_CL14510762_QB20055945_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARJ1_CL14510762_QB20055945_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : e6f1f72b5b55093b47a69c240495e320
OreoG9600ZHU3ARI4 (Colombia) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARI4_CP10747349_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARI4_CL14412832_QB19823878_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARI4_CL14412832_QB19823878_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Colombia)
 • MD5 : b504352443fb8ff49ec5a8b1ee54a7b3
OreoG9600ZHU3ARI4 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARI4_CP10747349_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARI4_CL14341684_QB19770722_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 25348d92332eee4f04b48e6e0cb5b3a6
OreoG9600ZCU3ARI4 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU3ARI4_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU3ARI4_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARI4_CP10747349_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARI4_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARI4_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU3ARI4_CL14341684_QB19770717_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 0aec4b7900011dab70784ad271b46310
OreoG9600ZHU3ARH4 (Chile) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARH4_CP10586053_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARH4_CL14234365_QB19456615_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO3ARH4_CL14234365_QB19456615_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Chile)
 • MD5 : 6489fd62d31b9143ad61357b28dfec08
OreoG9600ZHU3ARH4 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARH4_CP10586053_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARH4_CL14219747_QB19450385_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 18f7401406baa4026113de79cc11d2ab
OreoG9600ZCU3ARH4 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU3ARH4_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU3ARH4_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARH4_CP10586053_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARH4_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARH4_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU3ARH4_CL14219747_QB19450366_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 53720853afc0afdb1bd65fa82ff36d5a
OreoG9600ZHU3ARG4 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU3ARG4_CL13976457_QB19096991_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU3ARG4_CL13976457_QB19096991_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARG4_CP10245669_CL13976457_QB19097145_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARG4_CL13976457_QB19096991_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY3ARG4_CL13976457_QB19096991_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU3ARG4_CL13976457_QB19096991_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : be093795eb4b33d3240cf6b06b21f043
OreoG9600ZCU3ARG4 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU3ARG4_CL13976457_QB19097145_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU3ARG4_CL13976457_QB19097145_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU3ARG4_CP10245669_CL13976457_QB19097145_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARG4_CL13976457_QB19097145_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC3ARG4_CL13976457_QB19097145_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU3ARG4_CL13976457_QB19097145_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 72ee674d1cc8cc768dc4c1f3fd4ba540
OreoG9600ZHU2ARF5 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU2ARF5_CL13780409_QB18675218_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU2ARF5_CL13780409_QB18675218_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARF5_CP9994264_CL13780409_QB18675218_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY2ARF5_CL13780409_QB18675218_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY2ARF5_CL13780409_QB18675218_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU2ARF5_CL13780409_QB18675218_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 365086cea3c41e9821d4491dd806a2f4
OreoG9600ZHU2ARF4 (Chile) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU2ARF4_CL13780409_QB18612470_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU2ARF4_CL13780409_QB18612470_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARF4_CP9960443_CL13780409_QB18612430_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO2ARF4_CL13819712_QB18596790_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO2ARF4_CL13819712_QB18596790_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU2ARF4_CL13780409_QB18612470_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (Chile)
 • MD5 : 72ee674d1cc8cc768dc4c1f3fd4ba540
OreoG9600ZCU2ARF4 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU2ARF4_CL13780409_QB18612430_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU2ARF4_CL13780409_QB18612430_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARF4_CP9960443_CL13780409_QB18612430_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC2ARF4_CL13780409_QB18612430_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC2ARF4_CL13780409_QB18612430_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU2ARF4_CL13780409_QB18612430_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : d77ccd260ac66d2bdf966e4d8e83f4e4
OreoG9600ZCU2ARE6 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU2ARE6_CL13087568_QB18191971_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU2ARE6_CL13087568_QB18191971_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARE6_CP9726503_CL13087568_QB18191971_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC2ARE6_CL13087568_QB18191971_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC2ARE6_CL13087568_QB18191971_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU2ARE6_CL13087568_QB18191971_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 22cb58568e49bc93d7af9cf61debbdad
OreoG9600ZHU2ARE6 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU2ARE6_CL13087568_QB18192049_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU2ARE6_CL13087568_QB18192049_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARE6_CP9726503_CL13087568_QB18191971_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY2ARE6_CL13087568_QB18192049_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY2ARE6_CL13087568_QB18192049_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU2ARE6_CL13087568_QB18192049_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 0b61f2a83ea0e8a3a2d89511bcd468ab
OreoG9600ZHU2ARD3 Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU2ARD3_CL13087568_QB17805986_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU2ARD3_CL13087568_QB17805986_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARD2_CP9431170_CL13087568_QB17690932_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OWO_G9600OWO2ARC6_CL13280512_QB17462529_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OWO_G9600OWO2ARC6_CL13280512_QB17462529_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU2ARD3_CL13087568_QB17805986_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip
 • MD5 : ae5a21b49c41037dacf3e6fffc04ea28
OreoG9600ZCU2ARC6 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU2ARC6_CL13087568_QB17462462_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU2ARC6_CL13087568_QB17462462_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARC6_CP9296165_CL13087568_QB17462462_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC2ARC6_CL13087568_QB17462462_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC2ARC6_CL13087568_QB17462462_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU2ARC6_CL13087568_QB17462462_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 11f01fd74b2815784b560d34178308cc
OreoG9600ZHU2ARC6 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU2ARC6_CL13087568_QB17462476_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU2ARC6_CL13087568_QB17462476_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU2ARC6_CP9296165_CL13087568_QB17462462_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY2ARC6_CL13087568_QB17462476_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY2ARC6_CL13087568_QB17462476_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU2ARC6_CL13087568_QB17462476_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : aab6239dc840e25cd17dd49e57cbd93d
OreoG9600ZCU1ARC2 (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU1ARC2_CL13087568_QB17285947_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU1ARC2_CL13087568_QB17285947_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU1ARC2_CP9136365_CL13087568_QB17285947_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC1ARC2_CL13087568_QB17285947_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_CHC_G9600CHC1ARC2_CL13087568_QB17285947_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZCU1ARC2_CL13087568_QB17285947_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : e4895026a321940ea1f23d82419c6fce
OreoG9600ZHU1ARC1 (HongKong) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZHU1ARC1_CL13087568_QB17191487_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZHU1ARC1_CL13087568_QB17191487_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU1ARC1_CP9099983_CL13087568_QB17191487_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_G9600TGY1ARC1_CL13087568_QB17191487_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_G9600TGY1ARC1_CL13087568_QB17191487_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 • G9600ZHU1ARC1_CL13087568_QB17191487_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (HongKong)
 • MD5 : 87c836854953da6fb908004c5a21793d
OreoG9600ZCU1ARBH (China) Android 8.0.0 Oreo firmware details

AP_G9600ZCU1ARBH_CL13087568_QB17125836_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G9600ZCU1ARBH_CL13087568_QB17125836_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G9600ZCU1ARBH_CP9046778_CL13087568_QB17125836_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_CHC_G9600CHC1ARBH_CL13087568_QB17125836_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
STARQLTE_CHN_OPEN.pit

 • G9600ZCU1ARBH_CL13087568_QB17125836_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.zip (China)
 • MD5 : 19af155fa7e7063eb83dc52587ef01b6

How to flash

How to flash Android 9.0.0 Pie, 8.1.0/8.0.0 Oreo using Odin

1: Install Samsung usb drivers | download here or here
2: Make sure you have downloaded correct firmware according to your own model. Wrong firmware flashing, wrong bootloader version may brick your device permanently.
3: Manual boot device into 'Download Mode' by (Turn it off, Press and hold Bixby (or HOME) + Power + Volume Down then Volume Up
4: Connect device to PC via a working USB cable.
5: Download new Odin (Odin3_v3.11.1.rar), Extract and Run 'Odin 3.13.1. exe' file as administrator.
6: Load corresponding package to each option (BL, AP, CP, CSC)

 • Click on BL : Load BL_ file
 • Click on AP : Load AP_ file
 • Click on CP : Load CP_ File
 • Click on CSC : Load CSC_ file or Home_CSC_ file

7: Make sure "Re-Partition" is NOT ticked
8: Hit on 'START' button to start flashing process. Please do not touch or unplug device in any condition. Device will reboot automatically when Odin 'PASS'
9: All Done! Follow screen instructions to setup new device.

Why do i have to pay

Why do i have to pay?

-No waiting time! You can download file right away.
-No Advertising, Redirecting, Shortern URL etc..
-No expired download links.
-No Monthly fees, No Submisstion fees!
-Files on Google Drive, Mediafire, Amazon. You can re-download anytime you like.
-You pay for storage costs and Services NOT for the file.

If you have any further queries please do not hesitate to contact us : support[@]fullstockfirmwaredownload[.]com

Samsung CSC codes (all)

- AFG - Afghanistan (AFG)
- TMC - Algeria (TMC)
- ARO - Argentina (ARO)
- ANC - Argentina (ANC)
- UFN - Argentina (Movistar) (UFN)
- PSN - Argentina (Personal) (PSN)
- XSA - Australia (XSA)
- OPS - Australia (Optus) (OPS)
- TEL - Australia (Telstra) (TEL)
- VAU - Australia (Vodafone) (VAU)
- DRE - Austria (3 Hutchison) (DRE)
- MOB - Austria (A1) (MOB)
- MAX - Austria (T- Mobile) (MAX)
- TRG - Austria (Telering) (TRG)
- SEB - Baltic (SEB)
- PRO - Belgium (Proximus) (PRO)
- TEB - Bosnia and Herzegovina (TEB)
- BHT - Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) (BHT)
- ZTO - Brazil (ZTO)
- ZTA - Brazil (Claro) (ZTA)
- ZTR - Brazil (Oi) (ZTR)
- ZTM - Brazil (TIM) (ZTM)
- ZVV - Brazil (VIVO) (ZVV)
- BGL - Bulgaria (BGL)
- GBL - Bulgaria (GBL)
- MTL - Bulgaria (MTL) (MTL)
- VVT - Bulgaria (VVT) (VVT)
- CHO - Chile (CHO)
- CRC - Chile (CRC)
- CHL - Chile (Claro) (CHL)
- CHE - Chile (Entel PCS) (CHE)
- CHT - Chile (Telefonica) (CHT)
- COO - Colombia (COO)
- COM - Colombia (Comcel) (COM)
- COB - Colombia (Movistar) (COB)
- ICE - Costa Rica (ICE)
- CRO - Croatia (T- Mobile) (CRO)
- TWO - Croatia (TELE2) (TWO)
- VIP - Croatia (VIPNET) (VIP)
- CYV - Cyprus (CYV)
- ETL - Czech Republic (ETL)
- O2C - Czech Republic (O2C) (O2C)
- TMZ - Czech Republic (T- Mobile) (TMZ)
- VDC - Czech Republic (Vodafone) (VDC)
- CDR - Dominican Republic (CDR)
- DOR - Dominican Republic (Orange) (DOR)
- ECO - Ecuador (ECO)
- EBE - Ecuador (EBE)
- EGY - Egypt (EGY)
- XEF - France (XEF)
- BOG - France (Bouygues) (BOG)
- FTM - France (Orange) (FTM)
- SFR - France (SFR) (SFR)
- DBT - Germany (DBT)
- XEG - Germany (1&1) (XEG)
- VIA - Germany (O2) (VIA)
- DTM - Germany (T- Mobile) (DTM)
- VD2 - Germany (Vodafone) (VD2)
- EUR - Greece (EUR)
- COS - Greece (Cosmote) (COS)
- VGR - Greece (Vodafone) (VGR)
- PGU - Guatemala (PGU)
- TGU - Guatemala (TGU)
- CGU - Guatemala (Tigo) (CGU)
- XEH - Hungary (XEH)
- TMH - Hungary (T- mobile) (TMH)
- PAN - Hungary (Telenor) (PAN)
- VDH - Hungary (VDH) (VDH)
- THR - Iran (THR)
- MID - Iraq (MID)
- TSI - Ireland (TSI)
- 3IE - Ireland (Three) (3IE)
- VDI - Ireland (Vodafone) (VDI)
- ILO - Israel (ILO)
- CEL - Israel (Cellcom) (CEL)
- PTR - Israel (Orange/Partner) (PTR)
- PCL - Israel (Pelephone) (PCL)
- ITV - Italy (ITV)
- HUI - Italy (H3G) (HUI)
- TIM - Italy (TIM) (TIM)
- OMN - Italy (Vodafone) (OMN)
- WIN - Italy (Wind) (WIN)
- CWW - Jamaica (CWW)
- JDI - Jamaica (JDI)
- AFR - Kenya (AFR)
- BTC - Libya (BTC)
- LUX - Luxembourg (LUX)
- MBM - Macedonia (T- Mobile) (MBM)
- IUS - Mexico (IUS)
- TMM - Mexico (Movistar) (TMM)
- TCE - Mexico (Telcel) (TCE)
- MAT - Morocco (MAT) (MAT)
- MWD - Morocco (MWD) (MWD)
- PHN - Netherlands (PHN)
- TNL - Netherlands (T- Mobile) (TNL)
- VDF - Netherlands (Vodafone) (VDF)
- NZC - New Zealand (NZC)
- TNZ - New Zealand (TNZ)
- VNZ - New Zealand (Vodafone) (VNZ)
- NEE - Nordic countries (NEE)
- TEN - Norway (Telenor) (TEN)
- ATO - Open Austria (ATO)
- PAK - Pakistan (PAK) (PAK)
- TPA - Panama (TPA)
- PNG - Papua New Guinea (PNG)
- CTP - Paraguay (Claro) (CTP)
- PSP - Paraguay (Personal) (PSP)
- PET - Peru (PET)
- SAM - Peru (SAM) (SAM)
- XEO - Poland (XEO)
- PLS - Poland (PLUS) (PLS)
- PRT - Poland (Play) (PRT)
- TPL - Poland (T- mobile) (TPL)
- MEO - Portugal (MEO)
- OPT - Portugal (Optimus) (OPT)
- TPH - Portugal (TPH) (TPH)
- TCL - Portugal (Vodafone) (TCL)
- PCT - Puerto Rico (PCT)
- ROM - Romania (ROM)
- COA - Romania (Cosmote) (COA)
- ORO - Romania (Orange) (ORO)
- CNX - Romania (Vodafone) (CNX)
- WTL - Saudi Arabia (WTL)
- ACR - Saudi Arabia (ACR)
- KSA - Saudi Arabia (KSA)
- XFU - Saudi Arabia (STC) (XFU)
- TMS - Slovakia (TMS)
- ORX - Slovakia (ORX)
- SIO - Slovenia (SIO)
- MOT - Slovenia (Mobitel) (MOT)
- SIM - Slovenia (Si.mobil) (SIM)
- XFE - South Africa (XFE)
- XFA - South Africa (XFA)
- XFV - South Africa (Vodafone) (XFV)
- SEE - South East Europe (SEE)
- PHE - Spain (PHE)
- XEC - Spain (Movistar) (XEC)
- ATL - Spain (Vodafone) (ATL)
- VDS - Sweden (VDS)
- HTS - Sweden (Tre) (HTS)
- AUT - Switzerland (AUT)
- SWC - Switzerland (Swisscom) (SWC)
- EON - Trinidad and Tobago (EON)
- TTT - Trinidad and Tobago (TTT)
- TUN - Tunisia (TUN)
- TUR - Turkey (TUR)
- LYS - United Arab Emirates (LYS)
- XSG - United Arab Emirates (XSG)
- BTU - United Kingdom (BTU)
- EVR - United Kingdom (EE) (EVR)
- H3G - United Kingdom (H3G) (H3G)
- O2U - United Kingdom (O2) (O2U)
- VOD - United Kingdom (Vodafone) (VOD)
- XEU - United Kingdom / Ireland (XEU)
- OPV - Unknown (OPV)
- CHX - Unknown (CHX)
- COE - Unknown (COE)
- DDE - Unknown (DDE)
- CHV - Unknown (CHV)
- BVO - Unknown (BVO)
- ALE - Unknown (ALE)
- AMO - Unknown (AMO)
- ANP - Unknown (ANP)
- VFJ - Unknown (VFJ)
- DHR - Unknown (DHR)
- PNT - Unknown (PNT)
- TTR - Unknown (TTR)
- DNL - Unknown (DNL)
- MTZ - Unknown (MTZ)
- MRU - Unknown (MRU)
- DPL - Unknown (DPL)
- UFU - Uruguay (UFU)
- UPO - Uruguay (UPO)
- CTU - Uruguay (Claro) (CTU)

Purchase
Samsung SM-G9600/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE CN (Samsung Star)
Release date:March 11, 2018
Last updated:March 14, 2019
Current version:Pie OS9
Product type:Android
File format:md5, rar
Requirements:Samsung SM-G9600/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE CN (Samsung Star)

CHECK OUT!

 • Your cart is empty.

Download Details

Full stock firmware, full factory firmware for Samsung SM-G9600/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE CN (Samsung Star) (Android 9.0.0 Pie)

Download Categories: , , , , , , , , ,
Download Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Slider

| SC-01J | SC-01K | SC-01L | SC-02G | SC-02H | SC-02J | SC-02K | SC-02L | SC-03J | SC-03K | SC-04G | SC-04J | SC-05G | SCV31 | SCV32 | SCV33 | SCV34 | SCV35 | SCV36 | SCV37 | SCV38 | SCV39 | SCV40 | SM-A305F/FN | SM-A305G/GN/GT | SM-A310F | SM-A310M | SM-A310Y | SM-A320F | SM-A320FL | SM-A320Y | SM-A405F/FN/FM | SM-A505F/FN/FM | SM-A505G/GT/GN | SM-A5100 | SM-A510F | SM-A510FD | SM-A510K | SM-A510L | SM-A510M | SM-A510S | SM-A510Y | SM-A520F | SM-A520K | SM-A520L | SM-A520S | SM-A520W | SM-A530F | SM-A530N | SM-A530W | SM-A600A/AZ | SM-A600F/FN | SM-A600G/GN | SM-A600N | SM-A600P | SM-A600T/T1 | SM-A600U | SM-A605F/FN | SM-A605G/GN | SM-A7100/08 | SM-A710F/FD | SM-A710L/K/S | SM-A710M | SM-A710Y | SM-A720F | SM-A720S | SM-A730F | SM-A750F | SM-A750FN | SM-A750G | SM-A750GN | SM-A8000 | SM-A800I | SM-A800S | SM-A9000 | SM-A9100 | SM-A910F | SM-A9200 | SM-A920F | SM-C5000 | SM-C5010 | SM-C5018 | SM-C7000 | SM-C7010 | SM-C7018 | SM-C701F | SM-C7100 | SM-C710F | SM-C900F | SM-G360T/T1 | SM-G389F | SM-G390F | SM-G390W | SM-G390Y | SM-G530A/AZ | SM-G532G | SM-G5500 | SM-G550FY | SM-G550T/T1/T2 | SM-G5510 | SM-G5520 | SM-G5528 | SM-G5700 | SM-G570M | SM-G570Y | SM-G6000 | SM-G600FY | SM-G600S | SM-G6100 | SM-G610F | SM-G610K | SM-G610L | SM-G610M | SM-G610S | SM-G610Y | SM-G611F/FF | SM-G611K | SM-G611L | SM-G611M/MT | SM-G611S | SM-G615F/FU | SM-G750A | SM-G800F | SM-G870A | SM-G8750 | SM-G8850 | SM-G8858 | SM-G885F | SM-G885S | SM-G885Y | SM-G8870 | SM-G887F | SM-G887N | SM-G890A | SM-G891A | SM-G892A | SM-G892U | SM-G9200 | SM-G9208 | SM-G9209 | SM-G920A/AZ | SM-G920D | SM-G920F | SM-G920I | SM-G920P | SM-G920T | SM-G920V | SM-G920W8 | SM-G925A | SM-G925D | SM-G925F | SM-G925I | SM-G925L | SM-G925P | SM-G925R6 | SM-G925S | SM-G925T | SM-G925V | SM-G925W8 | SM-G9287 | SM-G928A | SM-G928C | SM-G928F | SM-G928G | SM-G928I | SM-G928K/L/S | SM-G928P | SM-G928T | SM-G928V | SM-G928W8 | SM-G9300/08 | SM-G930A | SM-G930AZ | SM-G930F/FD | SM-G930K | SM-G930L | SM-G930P | SM-G930R4 | SM-G930R6 | SM-G930R7 | SM-G930S | SM-G930T/T1 | SM-G930U | SM-G930V/VC | SM-G930W8 | SM-G9350 | SM-G935A | SM-G935F/FD | SM-G935K | SM-G935L | SM-G935P | SM-G935R4 | SM-G935S | SM-G935T | SM-G935U | SM-G935V/VC | SM-G935W8 | SM-G9500 | SM-G9508 | SM-G950F/FD | SM-G950N | SM-G950U/U1 | SM-G950W | SM-G9550 | SM-G955F/FD | SM-G955N | SM-G955U/U1 | SM-G955W | SM-G9600 | SM-G9608 | SM-G960F | SM-G960N | SM-G960U/U1 | SM-G960W | SM-G9650 | SM-G965F | SM-G965N | SM-G965U/U1 | SM-G965W | SM-G9700/08 | SM-G970F/DS | SM-G970N | SM-G970U/U1 | SM-G970W | SM-G9730 | SM-G973F | SM-G973N | SM-G973U | SM-G973W | SM-G9750 | SM-G975F | SM-G975N | SM-G975U/U1 | SM-J120A/AZ | SM-J250F | SM-J250G | SM-J250M | SM-J250Y | SM-J260AZ | SM-J260F | SM-J260G | SM-J260M | SM-J260T/T1 | SM-J260Y | SM-J320A/AZ | SM-J320F | SM-J320P | SM-J320V/PP | SM-J320Y/YZ | SM-J326AZ | SM-J327A/AZ | SM-J327P | SM-J327R4 | SM-J327R6 | SM-J327R7 | SM-J327T/T1 | SM-J327U | SM-J327V | SM-J327W | SM-J3300 | SM-J3308 | SM-J330F | SM-J330G | SM-J330L | SM-J336AZ | SM-J337A/AZ | SM-J337P | SM-J337R4 | SM-J337R7 | SM-J337T/T1 | SM-J337U | SM-J337V | SM-J400F | SM-J400M | SM-J410F | SM-J410G | SM-J415F | SM-J415FN | SM-J415G/GN | SM-J415N | SM-J510F/FN/FQ | SM-J510GN | SM-J510MN | SM-J530F/FM | SM-J530G/GM | SM-J530K | SM-J530L | SM-J530S | SM-J530Y | SM-J530YM | SM-J600F/FN | SM-J600G/GT/GF | SM-J600L | SM-J610F | SM-J610FN | SM-J610G | SM-J700F | SM-J700H | SM-J700M | SM-J700P | SM-J700T/T1 | SM-J701F | SM-J701M/MT | SM-J710F | SM-J710FN | SM-J710FQ | SM-J710GN | SM-J710MN | SM-J720F | SM-J720M | SM-J727A/AZ | SM-J727P | SM-J727R4 | SM-J727S | SM-J727T/T1 | SM-J727U | SM-J727V/PP | SM-J730F | SM-J730FM | SM-J730G | SM-J730GM | SM-J730K | SM-J737A | SM-J737P | SM-J737R4 | SM-J737S | SM-J737T/T1 | SM-J737U | SM-J737V/PP | SM-J810F | SM-J810G | SM-J810GF | SM-J810M | SM-J810Y | SM-M105F | SM-M205F/FN | SM-M205G | SM-M205M | SM-M305F/FN | SM-M305M | SM-N910A | SM-N910P | SM-N910W8 | SM-N9150 | SM-N915A | SM-N915T | SM-N915V | SM-N9208 | SM-N920C | SM-N920I | SM-N920L/K/S | SM-N920T | SM-N920V | SM-N920W8 | SM-N9300 | SM-N930A | SM-N930F | SM-N930P | SM-N930R4 | SM-N930S | SM-N930T | SM-N930V | SM-N935F | SM-N935K | SM-N935L | SM-N935S | SM-N9500 | SM-N9508 | SM-N950F | SM-N950N | SM-N950U/U1 | SM-N950W | SM-N9600 | SM-N960F | SM-N960N | SM-N960U/U1 | SM-N960W | SM-P205 | SM-P550 | SM-P555 | SM-P555C | SM-P555M | SM-P555S | SM-P583 | SM-P585 | SM-P585M | SM-P585Y | SM-P588C | SM-S120VL | SM-S320VL | SM-S327VL | SM-S337TL | SM-S357BL | SM-S367VL | SM-S550TL | SM-S727VL | SM-S737TL | SM-S757BL | SM-S767VL | SM-S907VL | SM-T280 | SM-T285 | SM-T337A | SM-T350 | SM-T355C | SM-T377P | SM-T377R4 | SM-T378V | SM-T380 | SM-T385 | SM-T385K | SM-T385L | SM-T385M | SM-T385S | SM-T387AA | SM-T387P | SM-T387R4 | SM-T387T | SM-T387V | SM-T387W | SM-T390 | SM-T395 | SM-T395N | SM-T397U | SM-T515 | SM-T550 | SM-T555 | SM-T567V | SM-T580 | SM-T585 | SM-T585C | SM-T585N0 | SM-T587 | SM-T587P | SM-T590 | SM-T595 | SM-T595C | SM-T595N | SM-T597 | SM-T597V | SM-T597W | SM-T713 | SM-T715 | SM-T715C | SM-T715Y | SM-T719 | SM-T719C | SM-T719Y | SM-T807A | SM-T807V | SM-T810 | SM-T813 | SM-T815 | SM-T815C | SM-T815Y | SM-T817 | SM-T817A | SM-T817P | SM-T817T | SM-T817W | SM-T818 | SM-T818A | SM-T818T | SM-T818V | SM-T818W | SM-T819 | SM-T819C | SM-T819Y | SM-T820 | SM-T825 | SM-T825C | SM-T825N0 | SM-T825Y | SM-T827 | SM-T827R4 | SM-T827V | SM-T830 | SM-T835 | SM-T835C | SM-T835N | SM-T837 | SM-T837A | SM-T837R4 | SM-T837T | SM-T837V | SM-W2017 | SM-W2018 | SM-W2019